Eco-tichete : subvenționarea vehiculelor electrice în România


MMAP supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin de Ministru privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

Data publicarii : 04 Sep 2015

Proiect de OM | Nota de Fundamentare Proiect de OM

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării pe site, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Administrația Fondului pentru Mediu.

Persoana de contact este: doamna Director DJRU – Graţiela DUMITRACHE, Email: graţiela.dumitrache@afm.ro ; juridic@afm.ro .

1
MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR,
ORDIN nr. / pentru aprobarea
Ghidului de finanțare a Programului de promovare a vehiculelor
de 
transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic

Luând în considerare Referatul de aprobare al Administraţiei Fondului pentru Mediu nr.
…….. din …………… pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de promovare a
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic,
În temeiul prevederilor art. 13 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu
modificările şi completările ulterioare și ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.
38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite prezentul
Ordin:
Art. 1. – Se aprobă Ghidul de finanţare a Programului de promovare a vehiculelor de
transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, prevăzut în anexa, care face
parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului
mediului și schimbarilor climatice nr. 2366/2013 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a
Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de
vedere energetic, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 10 octombrie
2013.
Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Graţiela Leocadia GAVRILESCU
2
Anexa
GHID DE FINANŢARE
a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din
punct de vedere energetic
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. Rolul Ghidului de finanţare a Programului de promovare a vehiculelor de transport
rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic
(1) Ghidul de finanţare a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi
eficiente din punct de vedere energetic, denumit în continuare ghid, constituie un suport informativ,
având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea Programului de promovare a
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, denumit în
continuare program.
(2) Ghidul conţine dispoziţii privind:
a) sursa de finanţare, suma prevăzută şi durata de aplicare a programului;
b) cuantumul, condiţiile de acordare a ecotichetului şi modalitatea de utilizare;
c) categoriile de persoane eligibile şi criteriile de eligibilitate;
d) modalitatea de finanţare.
Art. 2. Definiţii şi acronime
(1) În sensul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) Autoritatea – Administraţia Fondului pentru Mediu;
b) autoturism – autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1, conceput şi construit pentru
transportul de pasageri şi care are, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune;
c) autoutilitară uşoară – autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă N1, conceput şi construit
pentru transportul de mărfuri, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone;
d) autospecială/autospecializată uşoară – autovehicul aparţinând categoriei de folosinţă M1 ori N1,
destinat transportului de pasageri sau de mărfuri şi care îndeplineşte o funcţie specifică ce necesită
adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, având o masă maximă ce nu depăşeşte 3,5 tone;
e) autovehicul pur electric – orice autoturism, autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată
uşoară propulsat/propulsată de un motor electric, cu alimentare de la o sursă electrică;
3
f) autovehicul nou electric hibrid – orice autoturism, autoutilitară uşoară sau
autospecială/autospecializată uşoară propulsat/propulsată de un motor electric, cu sursă de
alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km., care nu a fost
înmatriculat/înmatriculată niciodată, achiziţionat de la un producător validat de către autoritate;
g) beneficiar – solicitantul care a beneficiat de ecotichet;
h) comercializarea autovehiculului- operaţiunile constând în încheierea formalităţilor de vânzarecumpărare,
emiterea facturii, certificatului de conformitate şi cărţii de identitate a autovehiculului;
i) dosar de acceptare – dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către
solicitantul persoana juridică, unitatea administrativ-teritorială sau instituţia publică, în vederea
acceptării în program;
j) dosar de validare – dosar cuprinzând documentele obligatorii care se depun la Autoritate de către
producător, în vederea validării în program;
k) ecotichet – tichet cu valoare nominală, parte din preţul de achiziţie a unui autovehicul pur
electric sau autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă care generează o cantitate
de emisii de CO2 mai mică de 50g/km, aparţinând categoriilor de folosinţă M1 şi N1, astfel cum
sunt acestea definite în RNTR 2, susţinută prin modalitate nerambursabilă din Fondul pentru mediu,
în conformitate cu OUG nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu
modificări și competări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
l) operator economic (întreprindere unică) – orice entitate implicată într-o activitate economică,
indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată, inclusiv persoane fizice care
desfăşoară activităţi economice în mod independent, asociaţii familiale, parteneriate sau asociaţii
care desfăşoară activităţi economice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările
ulterioare, precum şi orice entitate definită în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.
1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind
Funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013;
m) persoană eligibilă – persoana fizică, persoana juridică, unitatea administrativ-teritorială sau
instituţia publică care îndeplineşte criteriile de eligibilitate;
n) persoana juridică – entităţile prevăzute de lege, precum şi orice alte organizaţii legal înfiinţate
care, deşi nu sunt declarate de lege persoane juridice, au organizare de sine stătătoare şi un
patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit şi moral, în acord cu interesul general;
o) producător – persoană juridică română, operator economic constructor de autovehicule,
importator de autovehicule noi sau reprezentant autorizat al constructorului/importatorului;
p) producător validat – producătorul al cărui dosar de validare a fost aprobat de Autoritate;
4
q) solicitant – persoana fizică, persoana juridică, unitatea administrativ-teritorială sau instituţia
publică care intenţionează să achiziţioneze unul sau mai multe autovehicule electrice noi sub
beneficiul ecotichetului şi depune actele necesare în acest sens;
r) solicitant înscris – persoana fizică, persoana juridică, unitatea administrativ-teritorială sau
instituţia publică care s-a înscris la un producător validat și a obținut ecotichetul;
s) sesiune de înscriere – perioadă de timp determinată, în interiorul căreia: producătorul poate
depune la Autoritate dosarul de validare, solicitantul persoana fizică, persoana juridică, unitatea
administrativ-teritorială sau instituţia publică poate depune la Autoritate dosarul de acceptare, în
condiţiile prevăzute în prezentul ghid;
(2) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele reguli de interpretare:
a) termenul de “zi” sau “zile” reprezintă zi calendaristică ori zile calendaristice, dacă nu se specifică
altfel;
b) cu excepţia unor prevederi contrare, cuvintele la forma singular includ şi forma de plural şi
viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
(3) În cuprinsul prezentului ghid sunt utilizate următoarele acronime:
a) A – autoturism;
b) AFM – Administraţia Fondului pentru Mediu;
c) ASU – autospecială/autospecializată uşoară;
d) AU – autoutilitară uşoară;
e) PPVTRNE – Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente;
e) TVA – taxa pe valoarea adăugată.
Art. 3. Obiectul, scopul şi obiectivele programului
(1) Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată
sub forma ecotichetului, pentru achiziţionarea autovehiculelor pur electrice sau autovehiculelor noi
electrice hibride, nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic.
(2) Scopul programului îl constituie îmbunătăţirea calităţii mediului prin achiziţionarea de
autovehicule pur electrice sau autovehiculele noi electrice hibride, nepoluante şi eficiente din punct
de vedere energetic.
(3) Programul vizează atingerea următoarelor obiective de protecţie a mediului de interes general:
a) diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei, cauzate de emisiile
de gaze de eşapament;
b) diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe periculoase de la
autovehiculele ce utilizează alte sisteme de propulsie decât cel electric, prin înlocuirea treptată a
acestora cu autovehicule electrice.
5
Art. 4. Indicatorii de performanţă şi eficienţă a Programului
Indicatorii de performanţă şi eficienţă a programului îl reprezintă numărul de vehicule de transport
rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic achiziţionate prin program.
Art. 5. Caracterul programului şi aria geografică de aplicare
Programul are caracter anual şi se aplică la nivel naţional.
Art. 6. Sursa de finanţare şi suma prevăzută pentru derularea programului
(1) Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu.
(2) Programul se derulează în limita creditelor de angajament şi creditelor bugetare prevăzute cu
această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
Art. 7. Ecotichetul
(1) Ecotichetul, stabilit în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
9/2013, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările ulterioare, este
în cuantum de:
a) 20.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul pur electric;
b) 5.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare
externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km.
(2) Solicitantul beneficiază de un (1) ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul pur electric sau
unui autovehicul nou electric hibrid (autoturism, autoutilitară uşoară, autospecială/autospecializată
uşoară), sub rezerva îndeplinirii condiţiilor şi respectării termenelor prevăzute în cuprinsul
prezentului ghid.
(3) Solicitantul poate achiziţiona mai multe autovehicule pur electrice sau autovehicule noi electrice
hibride, beneficiind astfel, în mod corespunzător, de mai multe ecotichete.
(4) Ecotichetul se scade de către producătorul validat din preţul de comercializare, cu TVA, al
autovehiculului pur electric sau autovehicule noi electrice hibride, denumit în continuare preţ de
comercializare, diferenţa fiind asigurată de către solicitant din surse financiare proprii şi/sau surse
financiare complementare: credite bancare ori finanţare în baza unui contract de leasing financiar.
(5) În cazul în care solicitantul este acceptat în Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional şi doreşte să achiziţioneze un autovehicul pur electric sau un autovehicul nou electric
hibrid, prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din
punct de vedere energetic, ecotichetul se poate cumula cu prima de casare.
6
(6) În cazul în care un solicitant din cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto
naţional doreşte să achiziţioneze un autovehicul nou electric hibrid, cu sursă de alimentare externă,
care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km, prin Programul de promovare a
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, ecotichetul se
poate cumula cu ecobonusul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. c) din Ordinul ministrului mediului,
apelor şi pădurilor nr. 609/2015 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare
a înnoirii Parcului auto naţional.
(7) Cumulul ecotichetului cu prima de casare se poate efectua doar în cazul în care atât solicitantul,
cât şi producătorul îndeplinesc condiţiile prevăzute în cadrul Programului de promovare a
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic şi în cadrul
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.
(8) Prima de casare se poate obţine în condiţiile prevăzute de Ghidul de finanţare a Programului de
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi
pădurilor nr. 609/2015.
(9) Acordarea ecotichetului solicitantului operator economic, cu sau fără personalitate juridică se
face în baza schemei intitulate “Ajutor de minimis pentru Programul de promovare a vehiculelor de
transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic”, denumită în continuare
schemă de minimis, instituită în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din
18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind Funcţionarea Uniunii
Europene ajutoarelor de minimis.
(10) Schema de minimis se aprobă prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii conform prevederilor
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul
ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
(11) În situaţia în care, în urma procesului de analiză, solicitantul prevăzut la alin. (10) este declarat
eligibil şi este acceptat spre finanţare, Autoritatea, prin structura de specialitate responsabilă cu
monitorizarea implementării proiectelor, comunică în scris acestuia cuantumul ajutorului care poate
fi acordat sub forma ecotichetului şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, cu referire expresă la
Regulamentul (CE) nr. 1.407/2013.
(12) Solicitantul prevăzut la alin. (9) poate solicita prin cererea de finanțare cel mult echivalentul în
lei al sumei de 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în domeniul transporturilor rutiere)
la momentul depunerii dosarului de acceptare, în caz contrar solicitarea fiind nulă, cu respectarea
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
Art. 8. Condiţii de acordare a ecotichetului
7
(1) Beneficiază de ecotichet orice persoană fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are domiciliul sau reşedinţa în România;
b) nu are obligaţii de plată la bugetul local;
c) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul pur electric sau unui
autovehicul nou electric hibrid, obţinând nota de înscriere;
d) a achiziţionat autovehicul pur electric sau autovehicul nou electric hibrid de la producătorul
validat care a eliberat nota de înscriere.
(2) Beneficiază de ecotichet solicitantul – persoană juridică, unitate administrativ-teritorială şi
instituţia publică, cu sediul profesional în România, care îndeplineşte cumulativ următoarele
condiţii:
a) a obţinut, din partea Autorităţii, aprobarea dosarului de acceptare;
b) s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul pur electric sau unui
autovehicul nou electric hibrid, obţinând nota de înscriere;
c) a achiziţionat autovehiculul pur electric sau autovehicul nou electric hibrid de la producătorul
validat care a eliberat nota de înscriere.
(3) Beneficiază de ecotichet solicitantul – persoana fizică, persoană juridică, unitatea administrativteritorială
şi instituţia publică, cu sediul profesional în România, care îndeplineşte cumulativ
următoarele condiţii:
a) intenţionează să achiziţioneze autovehiculul pur electric de la un producător din Uniunea
Europeană;
b) a obţinut, din partea Autorităţii, aprobarea dosarului de acceptare.
Art. 9. Sesiunea de înscriere în vederea validării/acceptării în program
(1) Anual, Autoritatea poate organiza una sau mai multe sesiuni de înscriere în vederea validării
producătorilor și acceptării solicitanților persoane fizice, persoane juridice, unităţi administrativteritoriale
şi instituţii publice..
(2) Perioada de organizare a sesiunii de înscriere în vederea validării și acceptării, după caz, precum
și sumele destinate finanțării în cadrul programului, pe categorii de solicitanți eligibili, se aprobă
prin dispoziție a președintelui Autorității.
(3) Dispoziția prevăzută la alin. (2) se publică pe pagina de internet a Autorității cu maximum 5 zile
înainte de data programată pentru deschiderea sesiunii de înscriere.
(4) Pe parcursul derulării programului, orice modificare a sumelor destinate finanțării pe categorii
de solicitanți eligibili se face prin dispoziție a președintelui Autorității.
CAPITOLUL II
8
Categoriile de persoane eligibile, criteriile de eligibilitate şi
participarea în cadrul programului
SECŢIUNEA 1
Producătorul
Art. 10. Eligibilitate
(1) Este eligibil pentru a participa în cadrul programului producătorul care îndeplineşte, cumulativ,
următoarele criterii de eligibilitate:
a) este operator economic cu personalitate juridică română, legal constituit, şi desfăşoară activităţi
economice pe teritoriul României;
b) are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone), conform
CAEN rev. 2, cod 4511;
c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat,
bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care
privesc disciplina financiară;
e) are deschis la Trezoreria Statului contul “50.70.24 – Disponibil din sume alocate din Fondul
pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia
mediului”; în caz contrar, producătorul se angajează ca, în situaţia validării sale, să deschidă acest
cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu Autoritatea;
f) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de executare silită,
reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, divizare,
nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară
legal reglementată;
g) nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. f) şi nici pentru
orice altă situaţie similară;
h) nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului.
(2) Producătorul care întruneşte, cumulativ, criteriile de eligibilitate, poate depune dosarul de
validare în cadrul sesiunii de înscriere a producătorilor.
(3) Producătorul care intenţionează comercializarea de autovehicule cu sistem de propulsie electric,
în scopul decontării atât a ecotichetului, cât şi a primei de casare, trebuie să fie validat şi să aibă
încheiate contracte cu Autoritatea în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport
rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, precum şi în cadrul Programului de
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional.
9
Art. 11. Conţinutul dosarului de validare
Dosarul de validare a producătorului trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de validare a producătorului, prevăzută în anexa nr. 1, în original, semnată şi ştampilată
de către reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b) împuternicirea notarială, pentru cazul în care cererea de validare este semnată de către persoana
împuternicită, în original;
c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;
d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu
originalul”;
e) certificatul de cazier fiscal al societăţii, eliberat de către organul teritorial de specialitate al
Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în
original sau în copie legalizată;
f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către
organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului
local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, aflat în
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, aflat în
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
i) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui
rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de
30 de zile la data depunerii dosarului de validare.
j) certificatul de înregistrare în registrul comerţului, emis de către oficiul registrului comerţului de
pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social producătorul, în copie certificată
“conform cu originalul”;
k) actul doveditor al calităţii de constructor de autovehicule, importator de autovehicule noi sau de
reprezentant autorizat al constructorului/importatorului, în copie certificată “conform cu originalul”.
În cazul în care acesta este redactat într-o limbă străină, trebuie prezentată traducerea autorizată în
original sau copie legalizată;
l) documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 “Disponibil din sume alocate din Fondul
pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia
mediului”, în copie certificată “conform cu originalul”; prin excepţie, acest document poate fi
prezentat cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare cu Autoritatea, în original şi
10
copie certificată “conform cu originalul” (originalul se restituie), conform celor declarate în cererea
de validare;
m) certificatul de cazier judiciar al societăţii, eliberat de către organul teritorial de specialitate al
Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în
original sau în copie legalizată.
Art. 12. Depunerea dosarului de validare
(1) Dosarul de validare se depune legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la
registratura Autorităţii. Documentele cuprinse în dosarul de validare vor fi depuse în limba română
sau, după caz, însoțite de traducere autorizată.
(2) Plicul conţinând dosarul de validare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură confirmarea
recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.
(3) Plicul conţinând dosarul de validare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele informaţii:
a) denumirea completă a producătorului şi adresa sediului social;
b) titlul: “Dosar de validare în Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante
şi eficiente din punct de vedere energetic” – producător;
c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.
(4) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de validare, acesta primeşte de la registratura
Autorităţii un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.
(5) Nedepunerea dosarului în condiţiile prevăzute la alin. (1) determină respingerea dosarului de
validare.
Art. 13. Validarea producătorului
(1) Validarea producătorului are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul
de validare al acestuia, efectuată de o comisie de analiză, denumită în continuare comisia.
(2) Comisia se constituie prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
(3) Comisia verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de eligibilitate
completând grila de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului, prevăzută
în anexa nr. 2.
(4) Atrag respingerea dosarului de validare:
a) cererea de validare și documentele care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări,
precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu
realitatea;
11
b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea
la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de
neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;
c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum şi constatarea existenţei unei situaţii care
poate afecta desfăşurarea activităţilor producătorului în cadrul programului;
(5) Comisia înaintează Comitetului director al Autorităţii centralizatoarele cuprinzând producătorii
propuşi spre validare şi producătorii propuşi spre respingere în urma analizei, cu indicarea, în cazul
celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
(6) Comitetul director avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii
centralizatorul cuprinzând producătorii propuşi spre validare. Comitetul director analizează şi
aprobă centralizatorul conţinând producătorii propuşi spre respingere.
(7) Comitetul de avizare aprobă validarea producătorilor în baza propunerii Comitetului director.
(8) Lista producătorilor respinşi se publică pe pagina de internet a Autorităţii în termen de cel mult
două zile lucrătoare de la data aprobării de către Comitetul director.
(9) În termen de cel mult două zile lucrătoare de la data aprobării validării producătorilor de către
Comitetul de avizare, comisia de validare înaintează direcţiei de specialitate responsabile cu
implementarea programului dosarele de validare aprobate, în vederea perfectării contractelor de
finanţare nerambursabilă.
(10) În vederea perfectării contractelor de finanţare nerambursabilă, Autoritatea stabileşte
programarea producătorilor validaţi pe judeţe şi municipiul Bucureşti.
(11) Programarea prevăzută la alin. (10) se publică pe pagina de internet a Autorităţii.
Art. 14. Contractul de finanţare nerambursabilă
(1) Contractul de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract, reprezintă actul juridic
în temeiul căruia Autoritatea asigură producătorului validat decontarea ecotichetelor acordate
solicitanţilor în cadrul programului.
(2) Prin contract se stabilesc:
a) marca de autovehicul electric nou comercializat prin program;
b) data depunerii documentelor necesare decontării;
c) drepturile şi obligaţiile Autorităţii, precum şi drepturile şi obligaţiile producătorului validat.
(3) Modelul contractului este prevăzut în anexa nr. 3.
(4) Până la momentul perfectării contractului, Autoritatea are dreptul să modifice şi/sau să
completeze modelul de contract, ulterior, orice modificare şi/sau completare realizându-se cu
acordul ambelor părţi, exprimat în scris, prin act adiţional.
12
(5) Contractul se redactează şi semnează în două exemplare, ambele având valoare juridică egală,
câte un exemplar pentru fiecare parte.
(6) Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi este valabil până la
data de 31 decembrie inclusiv a anului de desfăşurare a programului.
(7) Se consideră renunţare la calitatea de producător validat neprezentarea producătorului pentru
semnarea contractului la termenul stabilit conform dispoziţiilor art. 13 alin. (10).
(8) Din partea producătorului validat, contractul se semnează de către reprezentantul legal ori de
către persoana mandatată în mod expres prin împuternicire notarială prezentată în original.
(9) După încheierea contractului, Autoritatea furnizează producătorului validat parola personalizată
de acces în aplicaţia PPVTRNE.
(10) Lista producătorilor validaţi care au încheiat contracte cu Autoritatea se publică pe pagina de
internet a Autorităţii.
Art. 15. Înscrierea solicitantului la producătorul validat
(1) Producătorul validat care a perfectat contractul cu Autoritatea şi se află cuprins în lista prevăzută
la art. 14 alin. (10) poate efectua înscrierea solicitantului persoană fizică, prevăzut la art. 20 alin.
(1), în baza dosarului de participare constituit de către acesta în condiţiile prevăzute la art. 21 alin.
(2), şi a solicitanților persoane juridice, operatori economici fără personalitate juridică şi organizaţii
profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a
profesiei liberale, în baza dosarului de participare constituit de către acesta în condiţiile prevăzute la
art. 43 alin. (2).
(2) Înscrierea solicitantului persoană fizică constă în:
a) identificarea solicitantului şi constatarea eligibilităţii acestuia, în baza documentelor prezentate;
b) introducerea în aplicaţia PPVTRNE a următoarelor date:
– atributele de identificare a solicitantului persoană fizică: numele şi prenumele, codul numeric
personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, emitentul şi data eliberării acestuia, localitatea
sau reşedinţa de judeţ, numărul de telefon/fax, e-mail;
– numărul de înregistrare şi data de eliberare a certificatului de atestare fiscală privind impozitele
şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, inclusiv denumirea autorităţii publice locale
emitente ;
– datele privind documentele prevăzute la art. 21 alin. (3), dacă este cazul;
c) generarea automată a notei de înscriere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.1, şi
eliberarea acesteia solicitantului.
13
(3) Înscrierea beneficiarului persoană juridică, operator economic fără personalitate juridică sau
organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de
exercitare a profesiei liberale constă în:
a) identificarea beneficiarului în baza documentelor prezentate;
b) verificarea includerii acestuia în lista solicitanților acceptaţi de către Autoritate;
c) introducerea în aplicaţia PPVTRNE a următoarelor date:
– atributele de identificare a beneficiarului persoană juridică: denumire, forma juridică de
organizare, cod de identificare fiscală, număr de înregistrare în registrul comerţului/registrul
asociaţiilor şi fundaţiilor/tribunal/judecătorie, adresa sediului/sediului social/sediului profesional,
numărul de telefon/fax, e-mail;
– suma aprobată de către Autoritate cu titlu de ecotichet;
d) generarea automată a notei de înscriere, conform formularului prevăzut în anexa nr. 4.2, şi
eliberarea acesteia solicitantului.
(4) În cazul reprezentării solicitantului înscris, se introduc în aplicaţia PPVTRNE şi atributele de
identificare a împuternicitului (numele şi prenumele, codul numeric personal, tipul, seria şi numărul
actului de identitate, emitentul şi data eliberării acestuia, localitatea sau reşedinţa de judeţ, numărul
de telefon/fax, e-mail, numărul şi data încheierii de autentificare a împuternicirii notariale şi
denumirea biroului notarului public).
(5) Nota de înscriere se întocmeşte câte una pentru fiecare autovehicul pur electric sau autovehicul
nou electric hibrid, în 2 exemplare: unul pentru producătorul validat şi unul pentru beneficiarul
înscris.
(6) Nota de înscriere este valabilă maximum 120 de zile de la data emiterii, dar nu mai târziu de
data de 25 noiembrie inclusiv a anului de desfăşurare a programului.
(7) Producătorul validat emite factura în termenul prevăzut la alin. (6).
(8) Epuizarea fondurilor destinate programului determină imposibilitatea introducerii în aplicaţia
PPVTRNE a informaţiilor prevăzute la alin. (2) – (4). În acest caz, producătorul validat nu
eliberează nota de înscriere.
(9) În termen de maximum 120 de zile de la data emiterii notei de înscriere, producătorul validat
introduce în aplicaţia PPVTRNE informaţiile privind:
a) datele de identificare a autovehiculului nou (categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU,
marca şi modelul, numărul de identificare;
b) în situaţia finanţării beneficiarului în baza unui contract de leasing financiar, se menţionează
numărul şi data contractului de leasing financiar, perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia,
denumirea şi codul de identificare fiscală ale societăţii de leasing;
14
c) informaţii privind achiziţia autovehiculului pur electric sau autovehicul nou electric hibrid (seria,
numărul şi data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat şi data efectuării plăţii).
(10) Responsabilitatea privind înscrierea solicitantului în program revine, în integralitate,
producătorului validat.
(11) Documentele cuprinse în dosarul de participare rămân în păstrarea producătorului validat cel
puţin 60 de luni de la data încetării contractului de finanţare nerambursabilă.
(12) Autoritatea poate solicita oricând pe parcursul derulării programului, precum şi în termen de 60
de luni de la data încetării contractului de finanţare nerambursabilă orice document depus de către
solicitantul înscris şi aflat în păstrarea producătorului validat.
(13) În situaţia erorilor de completare, în termenul prevăzut la alin. (6), îndreptarea acestora se
efectuează de către personalul responsabil cu implementarea din cadrul AFM, pe bază de solicitare
scrisă, însoţită de documente justificative, care se depune de către producătorul validat la sediul
Autorităţii şi este supusă aprobării acesteia.
Art. 16. Distribuirea ecotichetelor alocate solicitanților persoane fizice
(1) Solicitarea ecotichetelor de către solicitantul persoană fizică, prevăzut la art. 20 alin. (1), se face
prin înscrierea la unul dintre producătorii validaţi care au încheiat contract de finanţare
nerambursabilă cu Autoritatea, în condiţiile prevăzute la art. 21.
(2) Solicitantul prevăzut la art. 20 alin. (2) poate solicita decontarea ecotichetelor numai după
includerea sa în lista solicitanților acceptaţi, publicată pe pagina de internet a Autorităţii, şi după
încheierea contractului de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea, dar nu mai târziu de data de 31
octombrie a anului de desfăşurare a programului.
(3) Distribuirea ecotichetelor solicitate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate
pe categorii de proprietari eligibili.
(4) Ecotichetele rămase neutilizate la sfârşitul PPVTRNE vor fi anulate.
Art. 17. Distribuirea ecotichetelor alocate solicitanților persoane juridice, de drept public ori
de drept privat, operatori economici fără personalitate juridică şi organizaţii profesionale
care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei
liberale
(1) Solicitantul persoană juridică, de drept public ori de drept privat, operator economic fără
personalitate juridică sau organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în
una dintre formele de exercitare a profesiei liberale, precum şi solicitantul prevăzut la art. 20 alin.
(2), poate solicita alocarea ecotichetelor numai după includerea sa în lista solicitanților acceptaţi,
publicată pe pagina de internet a Autorităţii.
15
(2) Solicitarea ecotichetelor de către solicitanții persoane juridice, operatori economici fără
personalitate juridică sau organizaţii profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în
una dintre formele de exercitare a profesiei liberale se face prin înscrierea la unul dintre
producătorii validaţi care au încheiat contract de finanţare nerambursabilă cu Autoritatea, dar nu
mai târziu de data de 31 octombrie a anului de desfăşurare a programului.
(3) Distribuirea ecotichetelor solicitate se face numai în limita fondurilor alocate de către Autoritate
solicitanților persoane juridice, operatori economici fără personalitate juridică şi organizaţii
profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a
profesiei liberale.
Art. 18. Decontarea ecotichetului
(1) Decontarea ecotichetelor, în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2), se face prin virament în
contul de trezorerie al producătorului validat, în baza documentelor justificative ce însoţesc cererea
de tragere, al cărei formular este prevăzut în anexa nr. 5. Decontarea se efectuează în ordinea
depunerii de către producătorii validaţi a cererilor de tragere, în limita disponibilului existent la
Fondul pentru mediu şi a programării decadale a plăţilor, pe categorii de proiecte şi programe
finanţate de către Autoritate.
(2) Cererea de tragere se înregistrează şi se depune la Autoritate la data stipulată prin contract, la
aceasta anexându-se următoarele documente:
a) lista beneficiarilor, pe suport hârtie, semnată şi ştampilată pe fiecare filă de către reprezentantul
legal al producătorului validat sau de către persoana împuternicită de către acesta;
b) facturile emise beneficiarilor, aferente achiziţionării autovehiculelor electrice noi, în original şi în
copii; după certificarea “conform cu originalul” de către personalul Autorităţii a exemplarelor
prezentate în copie, facturile prezentate în original se restituie producătorului validat;
c) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele
producătorului validat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice,
în termen de valabilitate la data depunerii cererii de tragere, în original sau în copie legalizată;
d) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului
local, emis pe numele producătorului validat de către autoritatea publică locală în a cărei rază
teritorială îşi are sediul social producătorul, aflat în termen de valabilitate la data depunerii cererii
de tragere, în original sau în copii legalizate;
e) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat pe numele
producătorului validat de către Autoritate, în termen de valabilitate la data depunerii cererii de
tragere, în original sau în copie legalizată.
(3) Lista beneficiarilor trebuie să conţină următoarele informaţii:
16
a) în cazul beneficiarului – persoană fizică, prevăzut la art. 20 alin. (1): informaţii privind înscrierea
solicitantului (numărul de ieşire al ecotichetului dat de producător la momentul emiterii, cuantumul
unitar al ecotichetului), atributele de identificare a solicitantului (numele şi prenumele, codul
numeric personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate); datele de identificare a
autovehiculului electric nou (categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul,
numarul de identificare, sistemul de propulsie, seria şi puterea); informaţii privind achiziţia
autovehiculului electric nou ( cuantumul ecotichetului, seria, numărul şi data eliberării facturii,
instrumentul de plată utilizat şi data efectuării plăţii); în situaţia finanţării solicitantului în baza unui
contract de leasing financiar, se menţionează numărul şi data contractului de leasing financiar,
perioada de leasing stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea şi codul de identificare fiscală a
societăţii de leasing;
b) în cazul beneficiarului – persoana juridică: informaţii privind înscrierea solicitantului (numărul
de ieşire al ecotichetului dat de producător la momentul emiterii, cuantumul unitar al ecotichetului
solicitat), atributele de identificare a solicitantului (denumirea completă, cod de identificare fiscală,
numărul de înregistrare în registrul comerţului/registrul asociaţiilor şi
fundaţiilor/tribunal/judecătorie, după caz), datele de identificare a autovehiculului electric nou
(categoria de folosinţă: M1-A, M1/N1-ASU, N1-AU, marca şi modelul, numarul de identificare,
sistemul de propulsie, seria şi puterea), informaţii privind achiziţia autovehiculului electric nou
(cuantumul ecotichetului obţinut, seria, numărul şi data eliberării facturii, instrumentul de plată
utilizat şi data efectuării plăţii); în situaţia finanţării solicitantului în baza unui contract de leasing
financiar, se va preciza numărul şi data contractului de leasing financiar, perioada de leasing
stipulată în cuprinsul acestuia, denumirea şi codul de identificare fiscală a societăţii de leasing.
(4) Factura trebuie să cuprindă următoarele elemente:
a) atributele de identificare a producătorului validat;
b) atributele de identificare a beneficiarului, după caz: numele şi prenumele, codul numeric
personal, tipul, seria şi numărul actului de identitate, adresa de domiciliu/reşedinţă; denumire, cod
de identificare fiscală, număr de înregistrare în registrul comerţului, adresa sediului;
c) atributele de identificare a societăţii de leasing, în cazul finanţării în baza unui contract de leasing
financiar: denumirea, numărul de înregistrare în registrul comerţului, codul de identificare fiscală,
adresa sediului social, numărul de cont bancar;
d) datele de identificare a autovehiculului nou (marca, modelul, numărul de identificare, seria,
puterea), inclusiv tipul sistemului de propulsie (în acest caz, electric)
(5) În factura autovehiculului electric nou, producătorul validat evidenţiază preţul de vânzare şi,
distinct, face menţiunea “Suma de ……….. lei, din care …….. lei reprezintă ecotichetul, se suportă de
către Administraţia Fondului pentru Mediu, prin Programul de promovare a vehiculelor de transport
17
rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic”. Sub rubrica “Total de plată” se înscrie
textul “Diferenţă de plată solicitant” şi se menţionează suma rămasă de achitat de către solicitant.
(6) Prin excepţie, în situaţia în care unele dintre elementele prevăzute la alin. (4) lit. d) nu se
regăsesc în cuprinsul facturii prezentate în vederea decontării, producătorul validat va anexa la
aceasta, certificatul de conformitate al autovehiculului electric nou, în copie certificată “conform cu
originalul”.
(7) Responsabilitatea în ceea ce priveşte corectitudinea şi realitatea datelor şi/sau informaţiilor
înscrise în documentele depuse la Autoritate aparţine, în integralitate, producătorului validat.
(8) Autoritatea aprobă cererea de tragere numai în condiţiile în care cererea este complet şi corect
întocmită şi documentele justificative aferente sunt complete, corect întocmite şi conforme cu
prevederile legale în vigoare.
(9) Cu excepţia facturilor prezentate în original, documentele depuse de către producătorul validat
rămân în păstrarea Autorităţii.
(10) Ultima cerere de tragere se poate depune până cel mai târziu la data 25 noiembrie inclusiv a
anului de desfăşurare a programului, iar decontarea se va efectua până cel mai târziu la data de 15
decembrie inclusiv a anului de desfăşurare a programului.
(11) Producătorul validat garantează vânzarea autovehiculului electric nou, din al cărui preţ de
comercializare se va scădea cuantumul ecotichetului, către solicitantul înscris care, în condiţiile şi
termenele prevăzute de prezentul ghid, a completat dosarul de participare cu toate documentele
obligatorii şi s-a prezentat în vederea efectuării formalităţilor de vânzare-cumpărare şi predareprimire
a autovehiculului nou.
(12) În cazul în care achiziţionarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa exclusivă a
producătorului validat, acesta are obligaţia de a oferi solicitantului înscris, în maximum 90 de zile
de la data încetării contractului de finanţare nerambursabilă, posibilitatea achiziţionării unui
autovehicul electric nou, din al cărui preţ de comercializare se va scădea cuantumul ecotichetului.
(13) Documentele legate de comercializarea autovehiculului nou, dacă sunt emise în cadrul
programului prin puncte de lucru/agenţi/parteneri autorizaţi, vor purta în mod expres menţiunea că
sunt emise în numele şi pentru producătorul validat, în caz contrar acestea fiind nule.
SECŢIUNEA a 2-a
Solicitantul
Art. 19. Eligibilitate
(1) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, poate participa în cadrul
programului orice persoană fizică domiciliată sau rezidentă în România.
18
(2) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, sunt eligibile pentru a participa
în cadrul programului următoarele categorii de persoane juridice române:
a) unitatea administrativ-teritorială;
b) unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată;
c) instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum
şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională;
d) organizaţia neguvernamentală;
e) unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România;
f) operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi desfăşoară activitatea în
regim economic;
g) societăţi profesionale cu răspundere limitată, înfiinţate potrivit prevederilor Legii nr. 51/1995
privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările ulterioare;
h) unităţile medico-sanitare înfiinţate potrivit prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În sensul prezentului ghid, prin unitate administrativ-teritorială se înţelege şi subdiviziunea
administrativ-teritorială a municipiului.
(4) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate, pot participa în cadrul
programului următoarele categorii de operatori economici fără personalitate juridică, cu sediul
profesional în România:
a) persoana fizică autorizată;
b) întreprinderea individuală;
c) întreprinderea familială.
(5) Sub rezerva îndeplinirii cumulative a criteriilor de eligibilitate sunt eligibile pentru a participa în
cadrul programului organizaţiile profesionale care sunt organizate şi îşi desfăşoară activitatea în una
din formele de exercitare a profesiei liberale, conform dispoziţiilor legale speciale.
SUBSECŢIUNEA 1
Persoana fizică
Art. 20. Criterii de eligibilitate
(1) Poate participa în cadrul programului în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1), persoana fizică ce
îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) are domiciliul sau reşedinţa în România;
b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul local,
conform prevederilor legale în vigoare;
19
c) intenţionează să dobândească de la un producător validat unul sau mai multe autovehicule pur
electrice sau autovehicule noi electrice hibride.
(2) Poate participa în cadrul programului în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), persoana fizică, ce
îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) are domiciliul în România;
b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul local,
conform prevederilor legale în vigoare;
c) depune dosarul de acceptare în nume propriu, fără a se interpune în beneficiul vreunei alte
persoane, fizice sau juridice;
d) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul local,
conform prevederilor legale în vigoare;
e) a obţinut, din partea Autorităţii, aprobarea dosarului de acceptare;
f) intenţionează să achiziţioneze autovehiculul pur electric de la un producător din Uniunea
Europeană.
Art. 21. Conţinutul dosarului de înscriere la producătorul validat
(1) Producătorul validat, care a perfectat contractul cu Autoritatea şi se află cuprins în lista
prevăzută la art. 14 alin. (10), poate efectua înscrierea solicitantului persoană fizică, prevăzut la art.
20 alin. (1), în baza dosarului de participare constituit de către acesta.
(2) Dosarul de participare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) actul care îi atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile
române, în termen de valabilitate, în copie;
b) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie;
c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului
local, eliberat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau
reşedinţa solicitantul, în original sau copie legalizată.
(3) În cazul unor situaţii particulare, în afara documentelor prevăzute la alin. (2), solicitantul
prezintă producătorului validat şi alte documente, după caz:
a) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul
solicitantului minor, din care să rezulte că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este
expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama
şi în interesul minorului, în vederea achiziţionării autovehiculului electric nou;
b) decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în copie legalizată, în cazul
persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela potrivit
prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să
20
acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul
persoanei ocrotite, în vederea achiziţionării autovehiculului electric nou;
(4) Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (2) şi, după caz, la alin. (3) sau prezentarea
acestora într-o altă formă decât cea solicitată atrage imposibilitatea eliberării ecotichetului. În toate
cazurile, documentul care atestă reprezentarea solicitantului de către o altă persoană (decizia sau
împuternicirea) trebuie să facă referire la denumirea completă şi oficială a programului, anul în care
acesta se desfăşoară, precum şi la titulatura completă, numărul actului normativ de instituire a
acestuia şi numărul Monitorului Oficial al României, Partea I, în care a fost publicat.
(5) Producătorul validat eliberează ecotichetul, generat de aplicaţia PPVTRNE, după verificarea
documentelor prevăzute la alin. (2) şi, după caz, la alin. (3) şi introducerea în sistemul PPVTRNE a
datelor prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c).
Art. 22. Conţinutul dosarului de acceptare la Autoritate
(1) Dosarul de acceptare, constituit de către solicitantul persoană fizică prevăzut la art. 20 alin. (2),
care a achiziţionat autovehiculul pur electric nou autovehiculul pur electric de la un producător din
Uniunea Europeană, trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de alocare ecotichet, prevăzută în anexa nr. 13.1, în original;
b) actul care îi atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile
române, în termen de valabilitate, în copie certificată “conform cu originalul”;
c) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu
originalul”;
d) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului
local, eliberat de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau
reşedinţa solicitantul, în original sau copie legalizată;
(2) În cazul unor situaţii particulare, în afara documentelor prevăzute la alin. (1), solicitantul depune
şi alte documente, după caz, prevăzute la art. 21 alin. (3).
(3) Neprezentarea documentelor prevăzute la alin. (1) şi, după caz, la alin. (2) sau prezentarea
acestora într-o altă formă decât cea solicitată atrage respingerea dosarului.
(4) Dosarul de acceptare, constituit de către solicitantul persoană juridică, unitatea administrativ teritorială
şi instituţia publică, cu sediul profesional în România, în condiţiile prevăzute la art. 8
alin. (2), care intenţionează să achiziţioneze autovehiculul pur electric de la un producător din
Uniunea Europeană, trebuie să cuprindă cererea de alocare ecotichet, conform formularului
prevăzut la anexa nr. 13.2 şi documentele stabilite în prezentul ghid pentru fiecare categorie de
solicitant eligibil.
21
SUBSECŢIUNEA a 2-a
Unitatea administrativ-teritorială
Art. 23. Criterii de eligibilitate
Poate participa în cadrul programului unitatea administrativ-teritorială care îndeplineşte, cumulativ,
următoarele criterii de eligibilitate:
a) acţionează în nume propriu;
b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul
de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
c) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal
reglementată, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; nu face obiectul unei proceduri legale în
justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit
declaraţiei din cererea de finanţare;
d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează
activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia
financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte
fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi
autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit
declaraţiei din cererea de finanţare.
Art. 24. Conţinutul dosarului de acceptare
(1) Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de finanţare prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o
persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ
emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
c) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului
Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau
în copie legalizată;
d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către
organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
22
e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului
local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
f) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
g) hotărârea consiliului local, consiliului judeţean, Consiliului General al Municipiului Bucureşti
sau a subdiviziunilor, după caz, privind participarea la program, în original sau copie certificată
pentru conformitate de către secretarul unităţii; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la
achiziţionarea autovehiculului pur electric sau autovehicului nou electric hibrid cu sursă de
alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km, cuantumul
total al ecotichetului, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea
integrală a preţului de achiziţionare.
SUBSECŢIUNEA a 3-a
Unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată
Art. 25. Criterii de eligibilitate
Poate participa în cadrul programului unitatea sau instituţia de învăţământ, de stat ori privată, care
îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) acţionează în nume propriu;
b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul
de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
c) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal
reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi
nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează
activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia
financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte
fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi
autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit
declaraţiei din cererea de finanţare;
f) nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea
Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor
în dificultate, conform declaraţiei pe propria răspundere;
23
g) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea
de activităţi într-unul din sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr.
1.407/2013, precum şi pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de
mărfuri;
h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2
ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată
cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în
lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în
sectorul transporturilor rutiere), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar.
Art. 26. Conţinutul dosarului de acceptare
Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o
persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ
emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;
d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu
originalul”;
e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului
Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau
în copie legalizată;
f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către
organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului
local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
i) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat
conducătorul unităţii/instituţiei de învăţământ, în copie certificată “conform cu originalul”;
j) hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să
conţină acordul cu privire la achiziţionarea autovehiculului pur electric sau autovehicului nou
24
electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică
de 50g/km, cuantumul total al ecotichetului, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a
diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare;
k) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în
sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile
directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate,
formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 10 (aplicabil unităţilor sau instituţiilor de
învăţământ private);
l) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza
autovehiculul nou ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul
CAEN, dacă este aplicabil), în original (aplicabil unităţilor sau instituţiilor de învăţământ private);
formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 12;
m) declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali
precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de
la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul
declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 7;
SUBSECŢIUNEA a 4-a
Instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică,
precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Art. 27. Criterii de eligibilitate
Poate participa în cadrul programului instituţia publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare
înfiinţat ca instituţie publică, ce îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) acţionează în nume propriu;
b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul
de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;
c) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal
reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi
nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează
activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia
financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte
fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi
25
autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit
declaraţiei din cererea de finanţare.
Art. 28. Conţinutul dosarului de acceptare
Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o
persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ
emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
c) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului
Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau
în copie legalizată;
d) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către
organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
e) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului
local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
f) actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost numit/validat
conducătorul instituţiei publice, în copie certificată “conform cu originalul”;
g) hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original sau în copie certificată
“conform cu originalul”; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la achiziţionarea
autovehiculului pur electric sau autovehicului nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă,
care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km, cuantumul total al ecotichetului,
precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de
achiziţionare;
SUBSECŢIUNEA a 5-a
Organizaţia neguvernamentală
Art. 29. Criterii de eligibilitate
Poate participa în cadrul programului organizaţia neguvernamentală care îndeplineşte, cumulativ,
următoarele criterii de eligibilitate:
a) acţionează în nume propriu;
26
b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul
de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
c) nu se află în stare de dizolvare, lichidare, radiere şi nu se află într-o altă situaţie similară legal
reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate
şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează
activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia
financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte
fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi
autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit
declaraţiei din cererea de finanţare;
f) nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea
Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor
în dificultate, conform declaraţiei pe propria răspundere;
g) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea
de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr.
1.407/2013, precum şi pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de
mărfuri;
h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2
ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată
cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în
lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în
sectorul transporturilor rutiere), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar.
Art. 30. Conţinutul dosarului de acceptare
Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către
o persoană împuternicită;
c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;
d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu
originalul”;
27
e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului
Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau
în copie legalizată;
f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către
organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului
local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
i) documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie certificată “conform cu
originalul”;
j) certificatul de grefă, în original/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor eliberat de către
instanţa competentă, în copie certificată “conform cu originalul” de către emitent, care atestă că
organizaţia nu a fost radiată din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află în procedură de
dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la data depunerii dosarului de acceptare;
k) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza
autovehiculul electric nou achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN,
dacă este aplicabil), în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 12;
l) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în
sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile
directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 10;
m) declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali
precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de
la obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul
declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 7;
n) actul de înfiinţare, în copie certificată “conform cu originalul” (lege/hotărâre a
Guvernului/hotărâre judecătorească etc., după caz).
SUBSECŢIUNEA a 6-a
Unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România
Art. 31. Criterii de eligibilitate
28
Poate participa în cadrul programului unitatea aparţinând unui cult religios recunoscut în România
şi care îndeplineşte, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) acţionează în nume propriu;
b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul
de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;
c) nu se află în stare de desfiinţare, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face
obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute mai sus şi nici pentru orice altă
situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
d) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează
activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia
financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară;
e) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte
fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi
autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit
declaraţiei din cererea de finanţare.
Art. 32. Conţinutul dosarului de acceptare
Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către
o persoană împuternicită;
c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;
d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu
originalul”;
e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului
Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau
în copie legalizată;
f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către
organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului
local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
29
h) actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a fost
recunoscut/numit conducătorul unităţii de cult, în copie certificată “conform cu originalul”;
i) hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în original; hotărârea trebuie să
conţină acordul cu privire la achiziţionarea autovehiculului pur electric sau autovehicului nou
electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică
de 50g/km, cuantumul total al ecotichetului, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a
diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare;
j) hotărârea Guvernului pentru recunoaşterea cultului (extras din Monitorul Oficial al României,
Partea I) şi actul de înfiinţare/statutul sau alt document din care să reiasă personalitatea juridică a
solicitantului, în copie certificată “conform cu originalul”;
SUBSECŢIUNEA a 7-a
Operatorul economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care
îşi desfăşoară activitatea în regim economic
Art. 33. Criterii de eligibilitate
Poate participa în cadrul programului operatorul economic, inclusiv institutul de cercetaredezvoltare
care îşi desfăşoară activitatea în regim economic, care îndeplineşte următoarele criterii
de eligibilitate:
a) acţionează în nume propriu;
b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul
de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
c) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
d) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară,
dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub
administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se
află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie
pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din
cererea de finanţare;
e) desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României şi, potrivit declaraţiei pe propria
răspundere din cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra
mediului şi nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte
care privesc disciplina financiară;
f) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind
ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a
30
Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja
executată şi creanţa a fost recuperată integral;
g) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea
de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr.
1.407/2013, precum şi pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de
mărfuri;
h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2
ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată
cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în
lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în
sectorul transporturilor rutiere), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar;
i) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte
fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi
autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit
declaraţiei din cererea de finanţare;
j) nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea
Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor
în dificultate, conform criteriilor de analiză prevăzute în anexa nr. 11.
Art. 34. Conţinutul dosarului de acceptare
Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către
o persoană împuternicită;
c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;
d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu
originalul”;
e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului
Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau
în copie legalizată;
f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către
organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
31
g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului
local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
i) certificatul de înregistrare în registrul comerţului, emis de către oficiul registrului comerţului de
pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social solicitantul, în copie certificată
“conform cu originalul”;
j) certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui
rază teritorială îşi are sediul social solicitantul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de
30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
k) certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de
specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului
de acceptare, în original sau în copie legalizată;
l) declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi
şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la
obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul
declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 7;
m) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza
autovehiculul electric nou achiziţionat în cadrul programului, cu menţionarea codului CAEN,
principal şi/sau autorizat, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 12;
n) copiile situaţiilor financiare anuale la încheierea ultimelor două exerciţii financiare, în copie
certificată “conform cu originalul”, vizate de către organele teritoriale de specialitate ale
Ministerului Finanţelor Publice (recipisa înregistrării electronice sau ştampila conţinând numărul şi
data înregistrării);
SUBSECŢIUNEA a 8-a
Societatea profesională cu răspundere limitată
Art. 35. Criterii de eligibilitate
Poate participa în cadrul programului societatea profesională cu răspundere limitată înfiinţată
potrivit Legii nr. 51/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplineşte
următoarele criterii de eligibilitate:
a) acţionează în nume propriu;
32
b) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul
de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
c) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară,
dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub
administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se
află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie
pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din
cererea de finanţare;
d) desfăşoară activităţi pe teritoriul României şi, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din
cererea de finanţare, solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu
este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc
disciplina financiară;
e) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind
ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a
Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja
executată şi creanţa a fost recuperată integral;
f) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea
de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr.
1.407/2013, şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de
mărfuri;
g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2
ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată
cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în
lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în
sectorul transporturilor rutiere), potrivit declaraţiei pe propria răspundere depuse la dosar;
h) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte
fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi
autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit
declaraţiei din cererea de finanţare;
i) nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea
Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor
în dificultate, conform declaraţiei pe propria răspundere.
Art. 36. Conţinutul dosarului de acceptare
Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
33
a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată şi ştampilată de către
minimum 2 asociaţi ai societăţii;
b) împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către
o persoană împuternicită;
c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;
d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu
originalul”;
e) decizia emisă de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se află sediul principal al
societăţii, în copie certificată “conform cu originalul”;
f) certificat de înregistrare a societăţii profesionale de avocaţi cu răspundere limitată, eliberat de
baroul în a cărui rază teritorială se află sediul principal al societăţii, în copie certificată “conform cu
originalul”;
g) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului
Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau
în copie legalizată;
h) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către
organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
i) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului
local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
j) declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi
şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la
obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul
declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 7;
j) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza
autovehiculul nou achiziţionat în cadrul programului, cu menţionarea codului CAEN, principal
şi/sau autorizat, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 12;
k) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în
sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile
directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 10;
SUBSECŢIUNEA a 9-a
Unitatea medico-sanitară
34
Art. 37. Criterii de eligibilitate
(1) Poate participa în cadrul programului unitatea medico-sanitară, înfiinţată potrivit prevederilor
Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Criteriile de eligibilitate, precum şi conţinutul dosarului de acceptare sunt cele prevăzute la art.
37 şi 38, aferente operatorului economic cu personalitate juridică.
SUBSECŢIUNEA a 10-a
Operatorul economic fără personalitate juridică
Art. 38. Criterii de eligibilitate
Poate participa în cadrul programului operatorul economic fără personalitate juridică, respectiv
persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală sau întreprinderea familială, care îndeplineşte,
cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:
a) acţionează în nume propriu;
b) are sediul profesional în România şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României;
c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul
de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
d) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
e) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară,
dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub
administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele economice, nu se
află într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie
pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
f) nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrat cu fapte
sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară,
potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
g) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind
ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a
Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja
executată şi creanţa a fost recuperată integral;
h) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea
de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr.
1.407/2013, şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de
mărfuri;
35
i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2
ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată
cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în
lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în
sectorul transporturilor rutiere);
j) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte
fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi
autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit
declaraţiei din cererea de finanţare;
k) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
l) nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea
Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor
în dificultate, conform declaraţiei pe propria răspundere.
Art. 39. Conţinutul dosarului de acceptare
Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o
persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ
emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;
d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu
originalul”;
e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului
Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau
în copie legalizată;
f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către
organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului
local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către Autoritate, în
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
36
i) certificatul de înregistrare în registrul comerţului emis de către oficiul registrului comerţului de pe
lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în copie certificată “conform cu
originalul”;
j) certificatul constatator de bază emis de către oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul
în a cărui rază teritorială îşi are sediul social solicitantul, în original sau în copie legalizată, nu mai
vechi de 30 de zile la data depunerii dosarului de acceptare;
k) certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de către organul teritorial de
specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului
de acceptare, în original sau în copie legalizată;
l) declaraţia privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi
şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la
obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul
declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 7;
m) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza
autovehiculele noi achiziţionate în cadrul programului, cu menţionarea codul CAEN, principal
şi/sau autorizat, în original; formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 12;
n) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară în
sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile
directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 10;
SUBSECŢIUNEA a 11-a
Organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre
formele de exercitare a profesiei liberale
Art. 40. Criterii de eligibilitate
Poate participa în cadrul programului organizaţia profesională care este organizată şi îşi desfăşoară
activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale şi care îndeplineşte, cumulativ,
următoarele criterii de eligibilitate:
a) acţionează în nume propriu;
b) are sediul profesional în România şi desfăşoară activităţi pe teritoriul României;
c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul
de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare;
d) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară,
dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub
37
administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile, nu se află într-o altă situaţie
similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai
sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
e) nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu este înregistrată cu fapte
sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară,
potrivit declaraţiei din cererea de finanţare;
f) nu a fost şi nu este subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca fiind
ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a
Comisiei Europene, ori, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja
executată şi creanţa a fost recuperată integral;
g) ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea
de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr.
1.407/2013, şi nici pentru achiziţionarea autovehiculelor noi destinate transportului rutier de
mărfuri;
h) valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2
ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de acceptare în program), cumulată
cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte echivalentul în
lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în
sectorul transporturilor rutiere);
i) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte
fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi
autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program, potrivit
declaraţiei din cererea de finanţare;
j) nu se încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea
Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor
în dificultate, conform declaraţiei pe propria răspundere.
Art. 41. Conţinutul dosarului de acceptare
Dosarul de acceptare trebuie să cuprindă următoarele documente:
a) cererea de finanţare, prevăzută în anexa nr. 6, în original, semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia;
b) împuternicire, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de către o
persoană împuternicită; poate fi depusă împuternicirea notarială sau orice document administrativ
emis de către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor legale;
c) actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată “conform cu originalul”;
38
d) după caz, actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată “conform cu
originalul”;
e) certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de specialitate al Ministerului
Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau
în copie legalizată;
f) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către
organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
g) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului
local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie legalizată;
h) certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, eliberat de către AFM, aflat în
termen de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
i) actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziţia etc., după caz) prin care a fost înregistrată
modalitatea de exercitare a profesiei, conform dispoziţiilor legale speciale, în copie certificată
“conform cu originalul”;
j) adeverinţă eliberată de către organul competent, care atestă dreptul de a exercita profesia liberală,
nu mai veche de 10 zile de la data depunerii dosarului de acceptare, în original;
k) declaraţia privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani, respectiv 2 ani fiscali precedenţi
şi anul fiscal în cursul căruia solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la
obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal, în original; formularul
declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 7;
l) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind activitatea pentru care va utiliza
autovehiculele noi achiziţionate în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul CAEN),
formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 12;
m) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind situaţia economico-financiară
în sensul prevederilor cuprinse în cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile
directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate,
formularul declaraţiei este prevăzut în anexa nr. 10;
n) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind participarea la program, în
original; declaraţia trebuie să cuprindă acordul cu privire la achiziţionarea autovehiculului electric
nou, cuantumul total al ecotichetului, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei
până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului electric nou.
SECŢIUNEA a 4-a
39
Acceptarea în program a solicitantului persoană juridică/operator economic fără
personalitate juridică sau organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară
activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale
Art. 42. Depunerea dosarului de acceptare
(1) Dosarul de acceptare se depune legat, paginat şi opisat, într-un singur exemplar, în plic sigilat, la
registratura Autorităţii.
(2) Plicul conţinând dosarul de acceptare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură
confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.
(3) Plicul conţinând dosarul de acceptare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele
informaţii:
a) denumirea completă a solicitantului şi adresa sediului;
b) titlul: “Dosar de acceptare în Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic” – solicitant – persoană juridică/operator
economic fără personalitate juridică sau organizaţie profesională care este organizată şi îşi
desfăşoară activitatea în una dintre formele de exercitare a profesiei liberale;
c) perioada de organizare a sesiunii de înscriere.
(4) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de acceptare, acesta primeşte de la registratura
Autorităţii un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.
Art. 43. Acceptarea solicitantului
(1) Acceptarea are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de acceptare,
efectuată de către o comisie de acceptare.
(2) Comisia de acceptare se constituie prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
(3) Comisia de acceptare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de
eligibilitate completând, în funcţie de categoria solicitantului, grilele de evaluare a conformităţii
documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor, prevăzute în cuprinsul anexelor nr. 8.1-8.8 şi 9.1-9.8.
(4) Atrag respingerea dosarului de acceptare:
a) cererea de acceptare, documentele care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori modificări,
precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care se dovedesc neconforme cu
realitatea;
b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea
la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de
neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;
40
c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum şi constatarea existenţei unei situaţii care
poate afecta realizarea obiectivului propus în cadrul programului;
(5) Comisia de acceptare înaintează Comitetului director al Autorităţii centralizatoarele cuprinzând
solicitantii propuşi spre acceptare şi solicitantii propuşi spre respingere în urma analizei, cu
indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
(6) Comitetul director avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii
centralizatorul cuprinzând solicitantii propuşi spre acceptare. Comitetul director analizează şi
aprobă centralizatorul conţinând solicitantii propuşi spre respingere.
(7) Comitetul de avizare aprobă finanţarea solicitantilor acceptaţi în baza propunerii Comitetului
director.
(8) Lista solicitanţilor acceptaţi, precum şi sumele aprobate acestora se publică pe pagina de internet
a Autorităţii.
(9) Lista solicitanţilor respinşi se publică pe pagina de internet a Autorităţii în termen de cel mult
două zile lucrătoare de la data aprobării de către Comitetul Director.
(10) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data aprobării de către Comitetul de avizare a
finanţării solicitanților acceptaţi, comisia de acceptare elaborează şi transmite structurii responsabilă
cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul Autorităţii lista solicitanţilor acceptaţi, cu
atributele de identificare ale acestora, numele şi prenumele reprezentanţilor legali, codurile CAEN
ale activităţilor principale şi codurile CAEN ale activităţilor pentru care au fost solicitate finanţările,
precum şi cuantumul sumelor aprobate spre finanţare.
(11) Structura de specialitate responsabilă cu monitorizarea implementării proiectelor din cadrul
Autorităţii poate solicita comisiei de acceptare orice alte date, informaţii şi/sau documente relevante
în legătură cu finanţarea solicitanților operatori economici în baza schemei de minimis.
Art. 44. Obţinerea ecotichetului
(1) După includerea sa în lista prevăzută la art. 42 alin. (8), solicitantul acceptat se poate înscrie la
oricare producător validat care a încheiat contract cu Autoritatea şi se află cuprins în lista prevăzută
la art. 14 alin. (10). Solicitantul acceptat căruia îi sunt incidente reglementările în vigoare în materia
achiziţiilor publice, se poate înscrie la un producător validat numai după derularea tuturor
procedurilor, în condiţiile şi termenele impuse prin lege.
(2) Pentru înscriere, solicitantul acceptat constituie la producătorul validat un dosar de participare
cuprinzând următoarele documente:
a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei
împuternicite/delegate/desemnate să înscrie solicitantul şi să achiziţioneze autovehiculul electric
nou, în termen de valabilitate, în copie;
41
b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie solicitantul şi achiziţionează
autovehiculul nou, în copie, dacă este cazul;
c) actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de
înregistrare în registrul comerţului, în copie certificată “conform cu originalul”;
(3) Solicitantul înscris poate cere, în interiorul termenelor prevăzute la art. 15 alin. (6), anularea
cererii de alocare a ecotichetului completată la un producător validat. Solicitantul care a anulat
cererea de alocare a ecotichetului se poate înscrie la alt producător validat respectând termenele
prevăzute la art. 15 alin. (6).
(4) Solicitantul poate solicita Autorităţii retragerea dosarului de acceptare, oricând în interiorul
termenului prevăzut la art. 15 alin. (6), în baza unei cereri. Ulterior retragerii dosarului de acceptare,
Autoritatea anulează ecotichetul emis.
(5) La data retragerii dosarului de acceptare, solicitantul depune la producătorul validat ecoticheult,
în original. Producătorul anulează ecotichetul.
(6) Solicitantul care şi-a retras dosarul de participare se mai poate înscrie în program, la acelaşi sau
la un alt producător validat, în condiţiile prevăzute în cuprinsul prezentului ghid.
SECŢIUNEA a 5-a
Achiziţionarea autovehiculului nou de către
solicitantul persoana fizică, prevăzută la art. 20 alin. (1), persoană juridică, unitatea
administrativ-teritorială şi instituţia publică
Art. 45. Cedarea dreptului de beneficiu asupra ecotichetului
În cadrul programului, solicitantul înscris nu poate ceda dreptul său de beneficiu asupra
ecotichetului.
Art. 46. Achiziţionarea autovehiculului electric
(1) În termenul prevăzut la art. 15 alin. (6), producătorul validat şi solicitantul înscris efectuează
formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului electric nou, producătorul
validat scăzând din preţul de comercializare a acestuia cuantumul ecotichetului.
(2) La data efectuării formalităţilor de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului
electric nou, solicitantul depune la producătorul validat declaraţia pe propria răspundere, în formă
autentificată de notarul public, prin care solicitantul îşi exprimă în mod explicit opţiunea de a
achiziţiona autovehiculul electric nou la sfârşitul perioadei de leasing, în cazul finanţării în baza
unui contract de leasing financiar.
42
SECŢIUNEA a 6-a
Acceptarea în program în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) şi (2)
Art. 47. Depunerea dosarului de acceptare
(1) Dosarul de acceptare prevăzut la art. 22 alin. (1) şi (5) se depune legat, paginat şi opisat, într-un
singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autorităţii.
(2) Plicul conţinând dosarul de acceptare poate fi transmis prin orice mijloc care asigură
confirmarea recepţionării acestuia de către Autoritate în interiorul perioadei sesiunii de înscriere.
(3) Plicul conţinând dosarul de acceptare va avea înscrise, în mod obligatoriu, următoarele
informaţii:
a) denumirea completă a solicitantului şi adresa sediului;
b) titlul: “Dosar de acceptare în Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic” – solicitant persoana fizică, persoană juridică,
unitatea administrativ-teritorială şi instituţia publică;
(4) La data recepţionării plicului conţinând dosarul de acceptare, acesta primeşte de la registratura
Autorităţii un număr unic de înregistrare, în ordinea sosirii.
(5) Nedepunerea dosarului în condiţiile prevăzute la alin. (1) determină respingerea dosarului de
finanţare.
Art. 48. Acceptarea solicitantului
(1) Acceptarea are loc în urma analizei cuprinsului documentelor conţinute în dosarul de acceptare,
efectuată de către o comisie de acceptare.
(2) Comisia de acceptare se constituie prin dispoziţie a preşedintelui Autorităţii.
(3) Comisia de acceptare verifică îndeplinirea conformităţii documentelor şi a criteriilor de
eligibilitate completând, în funcţie de categoria solicitantului, grilele de evaluare a conformităţii
documentelor şi eligibilităţii solicitanţilor, prevăzute în cuprinsul anexelor nr. 8.1-8.8 şi 9.1-9.8 şi
anexei nr. 14.
(4) Atrag respingerea dosarului de acceptare:
a) cererea de alocare ecotichet, documentele care sunt ilizibile sau care conţin ştersături ori
modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care se dovedesc
neconforme cu realitatea;
b) lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau neprezentarea
la termenul stabilit ori ieşirea sa din perioada de valabilitate, precum şi constatarea de
neconcordanţe în cuprinsul documentelor prezentate;
43
c) neîndeplinirea unui criteriu de eligibilitate, precum şi constatarea existenţei unei situaţii care
poate afecta realizarea obiectivului propus în cadrul programului;
(5) Comisia de acceptare înaintează Comitetului director al Autorităţii centralizatoarele cuprinzând
solicitantii propuşi spre acceptare şi solicitantii propuşi spre respingere în urma analizei, cu
indicarea, în cazul celor din urmă, a motivelor care stau la baza propunerii de respingere.
(6) Comitetul director avizează şi propune spre aprobare Comitetului de avizare al Autorităţii
centralizatorul cuprinzând solicitantii propuşi spre acceptare. Comitetul director analizează şi
aprobă centralizatorul conţinând solicitantii propuşi spre respingere.
(7) Comitetul de avizare aprobă finanţarea solicitantilor acceptaţi în baza propunerii Comitetului
director.
(8) Lista solicitanţilor acceptaţi, precum şi sumele aprobate acestora se publică pe pagina de internet
a Autorităţii.
(9) Lista solicitanţilor respinşi se publică pe pagina de internet a Autorităţii în termen de cel mult
două zile lucrătoare de la data aprobării de către Comitetul Director.
Art. 49. Decontarea ecotichetului
(1) Decontarea se efectuează numai după publicarea listei prevăzută la art. 48 alin. (8), în baza
contractului de finanţare, al cărui formular este prevăzut în anexele nr. 15.1 şi 15.2, şi al cererii de
tragere, al cărei formular este prevăzut în anexele nr. 16.1 şi 16.2, însoţită de următoarele
documente:
a) contractul de vânzare-cumpărare a autovehiculului electric nou, în copie legalizată;
b) cartea de identitate a autovehiculului electric nou, în copie legalizată;
c) certificatul de înmatriculare a autovehiculului electric nou, în copie legalizată;
d) certificatul de conformitate a autovehiculului electric nou, în copie legalizată;
e) documentele care atestă informaţii privind achiziţia autovehiculului pur electric (seria, numărul şi
data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat şi data efectuării plăţii), în copie certificată
“conform cu originalul”.
(2) Decontarea se efectuează în ordinea depunerii cererilor de tragere, în limita disponibilului
existent la Fondul pentru mediu şi a programării decadale a plăţilor, pe categorii de proiecte şi
programe finanţate de către Autoritate.
CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
Art. 46. Contestarea rezultatului
44
(1) Producătorul sau solicitantul al cărui dosar de validare ori, după caz, dosar de acceptare a fost
respins, poate introduce contestaţie la decizia Autorităţii.
(2) Contestaţia, formulată în scris, se depune la registratura Autorităţii în termen de 5 zile lucrătoare
de la data comunicării rezultatelor, respectiv de la data publicării pe pagina de internet a Autorităţii
a listei producătorilor sau a listei solicitanţilor respinşi.
(3) Contestaţia poate fi transmisă prin orice mijloc care asigură confirmarea recepţionării acesteia
de către Autoritate în interiorul termenului prevăzut la alin. (2).
(4) La data recepţionării contestaţiei, aceasta primeşte de la registratura Autorităţii un număr unic
de înregistrare.
(5) Contestaţia trebuie să cuprindă:
a) atributele de identificare a contestatarului;
b) numărul unic de înregistrare atribuit de către registratura Autorităţii dosarului de validare sau
dosarului de acceptare, după caz;
c) obiectul contestaţiei;
d) motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază;
e) numele şi prenumele reprezentantului legal ori ale împuternicitului acestuia, semnătura şi
ştampila.
(6) Aprobarea componenţei comisiei de soluţionare a contestaţiilor se face prin dispoziţie a
preşedintelui Autorităţii.
(7) Soluţionarea contestaţiei se face în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la înregistrarea
acesteia la registratura Autorităţii.
(8) Comisia de soluţionare a contestaţiilor înaintează Comitetului director propunerea de aprobare
sau respingere a contestaţiei. În situaţia admiterii contestaţiei de către Comitetul director, acesta
înaintează Comitetului de avizare propunerea de validare sau de acceptare, după caz.
Art. 47. Păstrarea documentelor
(1) Autoritatea păstrează documentele gestionate în cadrul programului, în conformitate cu
legislaţia în vigoare şi cu normele sale interne.
(2) Documentele depuse de către producătorul sau solicitantul al cărui dosar de validare ori, după
caz, dosar de acceptare a fost aprobat, nu se restituie. Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate
elibera producătorului validat sau solicitantului acceptat copii ale documentelor depuse.
(3) Pe bază de solicitare scrisă, Autoritatea poate restitui documentele depuse de către producătorul
sau solicitantul al cărui dosar de validare ori, după caz, dosar de acceptare, a fost respins.
Art. 48. Responsabilităţi privind gestionarea datelor cu caracter personal
45
Autoritatea şi producătorul validat răspund pentru gestionarea, în condiţiile legii, a datelor cu
caracter personal aparţinând solicitanţilor participanţi în cadrul programului.
Art. 49. Reguli de publicitate
(1) Orice demers publicitar efectuat de către producătorul validat cu privire la comercializarea
autovehiculelor electrice noi prin program, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că
aceasta se realizează prin “Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi
eficiente din punct de vedere energetic” derulat de Autoritate şi finanţat din Fondul pentru mediu.
(2) Orice reducere de preţ, sub orice denumire, promovată de către producătorul validat, trebuie
astfel prezentată publicului, încât să nu genereze confuzii între aceasta şi ecotichet.
(3) Regula prevăzută la alin. (2) se aplică întocmai şi în cazul proiectului sau programului promovat
de către producătorul validat, în vederea evitării oricăror confuzii între acesta şi programul finanţat
din Fondul pentru mediu.
Art. 50. Publicarea informaţiilor relevante
(1) Toate datele, informaţiile, instrucţiunile, comunicatele şi alte documente relevante în legătură cu
programul, se publică pe pagina de internet a Autorităţii, http://www.afm.ro, la secţiunea “Programul de
promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic”.
(2) Singurele date, informaţii şi instrucţiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la
program sunt cele transmise sub forma comunicatelor de presă de către Autoritate şi/sau autoritatea
publică centrală pentru protecţia mediului.
(3) Orice modificare, completare sau derogare de la prevederile prezentului ghid, se aprobă prin
ordin al ministrului mediului, apelor și pădurilor, care se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Art. 51. Prevederi privind eventuale decalări ale termenelor
Dacă din motive legate strict de Autoritate (de exemplu, dar fără a se limita la, disfuncţionalităţi ale
aplicaţiei PPVTRNE), terţii se află în imposibilitatea obiectivă de a-şi respecta termenele impuse
prin prezentul ghid, atunci respectivele termene se vor prelungi cu perioada aferentă întârzierii.
Aceste decalări nu exonerează AFM de îndeplinirea obligaţiilor asumate faţă de terţi prin alte acte
de natură juridică.
Art. 52. Raportul ghidului cu alte acte normative
Unde prezentul ghid nu dispune se aplică prevederile Codului civil, precum şi ale altor acte
normative de nivel superior.
46
Art. 53. Anexe
Anexele nr. 1-3, 4.1, 4.2, 5-7, 8.1-8.8, 9.1-9.8, 10-12, 13.1, 13.2, 14, 15.1, 15.2, 16.1 şi 16.2 fac
parte integrantă din prezentul ghid.
47
Anexa nr. 1
la ghid
Nr. de înregistrare la AFM
……../…………….
CERERE
de validare a producătorului
Denumirea completă a producătorului solicitant ………………………………………………………………………..
Forma juridică de organizare …………………………………………………………………………………………………..
Forma de proprietate …………………….… (publică/privată)
Înregistrat/înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul …………………
sub nr. de ordine ………./………./……………….., cod de identificare fiscală ……………………………………….
cont nr. ……………………………………………………, deschis la Trezoreria ……………………………………………
Adresa sediului social: localitatea ……………………………….., str. …………………………………………….
nr. ……., bl. ……, sc. ……., et. ……, ap. ……., judeţ/sector ……………………, cod poştal …………,
telefon (fix şi mobil) ……………………, fax ……………, e-mail …………….., website ……………………,
Reprezentat/reprezentată legal de ………………………………………. în calitate de ………………………………,
prin
Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ………………………………………………., cod
numeric personal ………………………………., posesor al actului de identitate tip ……. seria ……… nr.
……………, eliberat de către ……………………….. la data de ……………….., domiciliat/cu reşedinţa în
localitatea …………………………………, str. ……………………………………………. nr. ……., bl. ……, sc.
……., et. ……, ap. ……., judeţ/sector ……………………, cod poştal …………, telefon (fix şi mobil)
…………………………………………, fax …………………….., e-mail ………………………,
Prin prezenta, solicităm validarea în cadrul “Programului de promovare a vehiculelor de transport
rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic”, denumit în continuare program, şi
perfectarea contractului de finanţare nerambursabilă cu AFM.
În cadrul programului, societatea noastră intenţionează să comercializeze autovehicule electrice noi
având următoarele caracteristici:
Nr. Categoria de Sistem de propulsie Autonomie Preţ de bază
48
crt. folosinţă, marca
şi modelul
Tip*
Putere maximă
[kW]/[CP]
între …. – …..
[km]
între …. – …..
cu TVA
inclus
[euro]
1.
2.
3.
“n”
* Se înscrie, în acest caz: – electric.
Comercializarea autovehiculelor electrice noi în cadrul programului se va efectua de către societatea
noastră în nume propriu sau, în numele şi pentru noi, prin punctul de lucru/punctele de
lucru/agentul/agenţii/partenerul/partenerii autorizaţi având următoarele atribute de identificare:
1. Denumire …………………………….……., cod de identificare fiscală (dacă este cazul)
……………, înregistrat în localitatea ………………………….., str.
……………………………………………. nr. ……., bl. ……, sc. ……., et. ……, ap. ……., judeţ/sector
……………………, cod poştal …………, telefon (fix şi mobil) …………………………………………,
fax …………………….., e-mail ………………………, obiect de activitate ………………….
(comerţul cu autovehicule).
2. Denumire …………………………….……., cod de identificare fiscală (dacă este cazul)
……………, înregistrat în localitatea ………………………….., str.
……………………………………………. nr. ……., bl. ……, sc. ……., et. ……, ap. ……., judeţ/sector
……………………, cod poştal …………, telefon (fix şi mobil) …………………………………………,
fax …………………….., e-mail ………………………, obiect de activitate ………………….
(comerţul cu autovehicule).
3. Denumire …………………………….……., cod de identificare fiscală (dacă este cazul)
……………, înregistrat în localitatea ………………………….., str.
……………………………………………. nr. ……., bl. ……, sc. ……., et. ……, ap. ……., judeţ/sector
……………………, cod poştal …………, telefon (fix şi mobil) …………………………………………,
fax …………………….., e-mail ………………………, obiect de activitate ………………….
(comerţul cu autovehicule).
Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal, declar pe
propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, următoarele:
a) societatea noastră are personalitate juridică română, este legal constituită şi desfăşoară activităţi
economice pe teritoriul României;
49
b) societatea noastră are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub
3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511;
c) societatea noastră are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către
bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în
vigoare;
d) societatea noastră nu este înregistrată cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici
cu fapte care privesc disciplina financiară;
e) societatea noastră nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de
executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, nu se află sub
administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o
altă situaţie similară legal reglementată;
f) societatea noastră nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la
lit. e) şi nici pentru orice altă situaţie similară;
g) societatea noastră are deschis la Trezoreria Statului contul “50.70.24 – Disponibil din sume
alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare nerambursabilă a
proiectelor pentru protecţia mediului”/nu are deschis la Trezoreria Statului contul “50.70.24 –
Disponibil din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare sau cofinanţare
nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia mediului”, însă mă angajez ca, în situaţia validării
societăţii noastre, să deschid acest cont până cel mai târziu la data perfectării contractului de
finanţare cu AFM şi să prezentăm actul doveditor, în original şi copie;
h) societatea noastră nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului;
i) am depus întreaga documentaţie, conform prevederilor ghidului şi în condiţiile stipulate în acesta;
j) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate.
Subsemnatul declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de validare şi
în toate celelalte formulare şi documente depuse şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi
corecte.
Am luat cunoştinţă de faptul că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau
falsă a acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de validare sau, ulterior, la returnarea
integrală a sumelor decontate societăţii noastre de către AFM în cadrul programului.
Subsemnatul autorizez prin prezenta cerere de validare orice instituţie, societate comercială, bancă,
alte persoane juridice să furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la
orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea societăţii pe care o reprezint.
50
Prin semnarea prezentei cereri de validare şi aplicarea ştampilei confirm că am înţeles şi mi-am
însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
Reprezentant legal/Împuternicit al reprezentantului legal
Numele şi prenumele ……………………..
Funcţia…………………………………………
Semnătura……………………………………
Data…………………………………………….
L.S.
51
Anexa nr. 2
la ghid

GRILA
de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii producătorului
Denumirea producătorului solicitant: …………………………………………………………………..
Nr. de înregistrare la Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a cererii de validare:
……………………………………..
Nr.
crt.
I. Conformitatea documentelor Da Nu Comentarii
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere,
conform dispoziţiilor art. 12 alin. (1) – (3) din ghid.
2. Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de validare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1 la
ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal
sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea notarială, dacă este cazul, în original
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată
“conform cu originalul”
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, dacă este cazul, în
copie certificată “conform cu originalul”
2.5. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului
de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social
producătorul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30
de zile la data depunerii dosarului de validare
2.6. Certificatul de înregistrare în registrul comerţului, emis de către
oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază
teritorială îşi are sediul social producătorul, în copie certificată
“conform cu originalul”
2.7. Actul doveditor al calităţii de constructor de autovehicule,
importator de autovehicule noi sau de reprezentant autorizat al
constructorului/importatorului, în copie certificată “conform cu
52
originalul”. În cazul în care acesta este redactat într-o limbă străină,
trebuie prezentată traducerea autorizată în original sau copie
legalizată.
2.8. Certificatul de cazier fiscal al societăţii, eliberat de către organul
teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen
de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau
în copie legalizată
2.9. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către
bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al
Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată
2.10. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi
alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică
locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul social, aflat în termen
de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau
în copie legalizată
2.11. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu,
eliberat de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată
2.12. Documentul doveditor al deschiderii contului 50.70.24 “Disponibil
din sume alocate din Fondul pentru mediu reprezentând finanţare
sau cofinanţare nerambursabilă a proiectelor pentru protecţia
mediului”, în copie certificată “conform cu originalul”; prin
excepţie, acest document poate fi prezentat cel mai târziu la data
perfectării contractului de finanţare cu Autoritatea, în original şi
copie certificată “conform cu originalul” (originalul se restituie),
conform celor declarate în cererea de validare
2.13. Certificatul de cazier judiciar al societăţii, eliberat de către organul
teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor Interne, în termen
de valabilitate la data depunerii dosarului de validare, în original sau
în copie legalizată
II. Eligibilitate Da Nu Comentarii
3. Este operator economic cu personalitate juridică română, legal
53
constituit, şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României.
4. Are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule
uşoare (sub 3,5 tone), conform CAEN rev. 2, cod 4511
5. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare,
solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra
mediului
6. Solicitantul nu este înregistrat cu fapte de natură penală
7. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi
contribuţiilor, amenzilor către bugetul de stat, bugetele locale,
bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în
vigoare
8. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, nu
se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de
reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională,
administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile
economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai
sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară
9. Nu este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară,
vamală şi nici cu fapte care privesc disciplina financiară
1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de validare, cu excepţia documentului prevăzut
la pct. 2.12 din grilă, dacă prin cererea de validare producătorul s-a angajat la depunerea acestuia
până cel mai târziu la data perfectării contractului de finanţare nerambursabilă.
2. Se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu” conformitatea/neconformitatea documentelor, respectiv
îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate, şi se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea unuia dintre criteriile de eligibilitate atrage respingerea cererii de validare.
4. Pct. 1-2.7, 2.13, 3-6 şi 8 sunt evaluate de către consilierul juridic, iar pct. 2.8-2.12, 7 şi 9 sunt
evaluate de către economist.
Concluzii
REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂŢII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂŢII
PRODUCĂTORULUI
PROPUS SPRE VALIDARE/RESPINS PROPUS SPRE VALIDARE/RESPINS
54
Juridic Economic
Evaluator (juridic),
………………
Data ………………
Semnătura ………………
Evaluator (economic),
………………
Data ………………
Semnătura ………………
Preşedintele comisiei de validare,
………………
Data ………………
Semnătura ………………
55
Anexa nr. 3
la ghid
CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ
Nr. ………/…./ din ………………..
Între:
Părţile contractante
Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr.
294, corp A, sectorul 6, cod de identificare fiscală ……………………., cont nr.
…………………………………………………… deschis la Trezoreria ……………………………….. reprezentată
legal prin ………………………………………… – Preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în
continuare AFM,
şi
Societatea …………………………………………… S.A./S.R.L., cu sediul social în
…………………………………………………………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă
Tribunalul …………………………… sub nr. ……./……./……………., cod de identificare fiscală
……………………….., cont nr. …………………………………………… deschis la Trezoreria
……………………………, reprezentată legal prin ………………………………… – Administrator/Director
General, care împuterniceşte pe …………………………………., în calitate de producător validat,
denumită în continuare producător,
a intervenit prezentul contract de finanţare nerambursabilă, denumit în continuare contract.
Art. 1. Obiectul contractului
1.1. Prin prezentul contract, AFM acordă producătorului o finanţare nerambursabilă, denumită în
continuare finanţare, în cadrul “Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic”, denumit în continuare program, sub forma
decontării ecotichetelor obţinute de către solicitantii programului, denumiţi în continuare solicitanţi.
1.2. Programul este finanţat şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ghidului de finanţare a
Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de
vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. ………../2015,
denumit în continuare ghid. În cuprinsul contractului sunt utilizaţi termenii consacraţi prin ghid.
1.3. Cuantumul unitar al ecotichetului este de ……. lei.
1.4. Finanţarea se acordă pentru comercializarea în cadrul programului a autovehiculelor electrice
noi:
a) marca …………………..
b) marca …………………..
56
c) marca …………………..
Art. 2. Durata contractului
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la
data de 31 decembrie inclusiv a anului de desfăşurare a programului.
Art. 3. Modalitatea de finanţare
3.1. Finanţarea se face în interiorul perioadei prevăzute la art. 2.
3.2. Finanţarea se realizează pe măsura decontării ecotichetelor, prin debitarea contului de trezorerie
al AFM şi creditarea contului nr. ………………………………. deschis la Trezoreria
……………………………… de către producător, pe bază de cerere de tragere, însoţită în mod obligatoriu
de documentele prevăzute la art. 18 alin. (2) din ghid, aprobat prin Ordinul ministrului mediului,
apelor şi pădurilor nr. ……./2015, în condiţiile în care cererea de tragere este complet şi corect
întocmită şi documentele justificative aferente sunt complete, corect întocmite şi conforme cu
prevederile legale în vigoare.
3.3. Formularul cererii de tragere este prevăzut în anexa nr. 5 la ghid.
3.4. Virarea sumelor din contul AFM în contul producătorului se face în ordinea depunerii cererilor
de tragere de către producători, în limita disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a
eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de proiecte şi programe finanţate de către AFM.
3.5. Cererea de tragere se înregistrează şi se depune la AFM, la data de ………… a fiecărei luni.
3.6. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, producătorul având
obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a
notificării din partea AFM.
Art. 4. Obligaţiile părţilor
4.1. Producătorul se obligă:
a) să utilizeze finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
b) să asigure înregistrarea în evidenţa contabilă a tuturor documentelor privind operaţiunile aferente
prezentului contract, precum şi arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;
c) să plătească toate taxele, impozitele şi contribuţiile pe care le datorează potrivit reglementărilor
legale şi în termenele prevăzute de acestea;
d) să permită reprezentanţilor AFM accesul la sediul său social, precum şi la punctele sale de lucru,
pentru inspectarea activităţilor ce se realizează din finanţarea acordată şi examinarea registrelor şi a
evidenţelor contabile, precum şi a altor documente relevante în legătură cu derularea programului;
e) să nu sponsorizeze activităţi cu impact negativ asupra mediului pe întreaga perioadă de
valabilitate a prezentului contract;
f) să informeze AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări
cu privire la actele constitutive şi/sau la informaţiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de
57
validare ori pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la
producerea respectivei modificări;
g) să informeze AFM în cazul în care este supus procedurii de insolvenţă sau faliment, executare
silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, ori
în cazul în care i-au fost suspendate sau restricţionate activităţile economice, ori se află într-o altă
situaţie similară legal reglementată;
h) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informaţii sau înscrisuri false, eronate ori
incomplete;
i) să furnizeze în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informaţii sau documente
suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;
j) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat cu privire la comercializarea
autovehiculelor noi prin program, în orice formă şi în orice mediu, că aceasta se realizează prin
“Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de
vedere energetic pentru anul …….” derulat de AFM şi finanţat din Fondul pentru mediu;
k) să prezinte orice reducere de preţ, indiferent de denumirea sub care este promovată, în aşa fel
încât să nu genereze confuzii între aceasta şi ecotichetul acordat din Fondul pentru mediu; regula se
aplică întocmai şi în cazul unui eventual proiect sau program similar promovat de către producător,
în vederea evitării oricăror confuzii între acesta şi programul finanţat din Fondul pentru mediu;
l) să pună la dispoziţia solicitanţilor, potenţiali solicitanti ai programului, informaţii cu privire la
condiţiile şi termenele de desfăşurare a programului;
m) să verifice, la înscrierea solicitantilor, autenticitatea documentelor prezentate, precum şi
concordanţa şi realitatea datelor cuprinse în acestea;
n) să justifice în scris solicitantului, la solicitarea acestuia, motivele de fapt şi de drept care stau la
baza refuzului de a îi elibera ecotichetul sau, dacă i-a fost eliberat ecotichet, motivele de fapt şi de
drept care stau la baza refuzului de a efectua formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire
a autovehiculului electric nou;
o) să gestioneze în condiţiile legii, datele cu caracter personal aparţinând solicitantilor participanţi
în cadrul programului şi să păstreze în condiţii de maximă siguranţă documentele depuse de către
solicitanti;
p) să răspundă pentru implicaţiile, de orice natură, generate de necomunicarea către solicitant, a
rezultatului verificării informaţiilor, a termenului stabilit pentru achiziţionarea autovehiculului
electric nou, precum şi pentru implicaţiile, de orice natură, generate de refuzul efectuării
formalităţilor de vânzare-cumpărare şi predare-primire a autovehiculului electric nou;
q) să elibereze ecotichetul numai după publicarea pe pagina de internet a AFM a listei solicitanţilor
acceptaţi;
58
r) să se asigure că documentele legate de comercializarea autovehiculului nou, dacă sunt emise în
cadrul programului prin puncte de lucru/agenţi/parteneri autorizaţi, vor purta în mod expres
menţiunea că sunt emise în numele şi pentru producătorul validat;
s) să ofere solicitantului acceptat, în maximum 90 de zile de la data încetării prezentului contract de
finanţare, posibilitatea achiziţionării unui autovehicul electric nou, din al cărui preţ de
comercializare se va scădea cuantumul ecotichetului, în situaţia în care achiziţionarea
autovehiculului nou nu se realizează în cadrul programului din culpa sa exclusivă.
4.2. AFM se obligă:
a) să asigure finanţarea în condiţiile menţionate prin prezentul contract, în limita fondurilor
prevăzute programului prin bugetul anual al Fondului pentru mediu;
b) să pună la dispoziţia producătorului informaţiile legate de finanţare.
Art. 5. Răspunderea contractuală
5.1. Nerespectarea de către producător a oricăreia dintre obligaţiile asumate prin prezentul contract
constituie caz de culpă.
5.2. Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale producătorului:
a) comite nereguli de ordin financiar în cadrul programului şi în legătură cu acesta, stabilite printr-o
hotărâre judecătorească definitivă;
b) împotriva producătorului a fost demarată procedura insolvenţei sau falimentului, procedura de
executare silită, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere
operaţională, a fost pus sub administrare specială, i-au fost suspendate ori restricţionate activităţile,
inclusiv cele economice, sau se află într-o altă situaţie similară legal reglementată;
c) face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. b), precum şi pentru
orice altă situaţie similară;
d) nu finalizează procedura de achiziționare a autovehiculului electric nou în termenul de 120 de
zile, calculat de la data emiterii ecotichetului.
5.3. Producătorul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe
întreg parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice
responsabilitate.
5.4. Producătorul îşi asumă integral răspunderea pentru refuzul de a elibera ecotichet solicitantului
sau pentru refuzul de a efectua formalităţile de vânzare-cumpărare şi predare-primire a
autovehiculului electric nou solicitantului.
5.5. Producătorul suportă toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli
ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi finalizarea prezentului
contract şi a tuturor documentelor şi activităţilor aferente.
59
5.6. Producătorul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau
indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sa.
5.7. Orice caz de culpă şi orice disfuncţionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract
vor fi notificate producătorului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. În cazul în care
deficienţele nu sunt înlăturate în termen de maximum 10 zile de la data notificării, AFM are dreptul
de a lua următoarele măsuri:
a) sistarea temporară a utilizării finanţării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
b) sistarea definitivă a finanţării şi rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea
sumelor virate către producător, sub formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă
din finanţarea nerambursabilă acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la
nivelul dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.
Art. 6. Încetarea contractului
Prezentul contract încetează de drept:
a) la data prevăzută în cuprinsul acestuia;
b) la data intervenţiei unui act de autoritate;
c) la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia şi care
conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului
contract ar fi contrară AFM şi interesului public; acest fapt va fi notificat producătorului în termen
de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care AFM a
luat cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.
Art. 7. Forţa majoră şi cazul fortuit
7.1. Prin forţă majoră şi/sau caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor,
imprevizibil şi insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract şi care împiedică
părţile să îşi execute, total sau parţial, obligaţiile contractuale.
7.2. Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei;
b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi
caz de forţă majoră, certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
d) să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
7.3. Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care invocă forța
majoră va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar
fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
60
7.5. Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile pct. 7.2., exonerează de răspundere partea
care o invocă.
7.6. Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau sunt estimate că vor dura mai mult
de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai
bune:
a) încetarea prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte dauneinterese;
b) modificarea contractului.
7.7. Prevederile de mai sus se aplică şi cazului fortuit.
Art. 8. Cesiunea
Prezentul contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot face obiectul
niciunei cesiuni totale sau parţiale.
Art. 9. Litigii
9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe
cât posibil, pe cale amiabilă.
9.2. În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, în 15 zile de la începerea negocierilor
litigiul se supune spre soluţionare instanţelor judecătoreşti competente în a căror rază teritorială îşi
are sediul AFM.
Art. 10. Dispoziţii finale
10.1. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:
a) pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sector 6;
b) pentru producător: ………………………………………………………………………………………..; în cazul în
care producătorul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa, aceasta va fi
comunicată în scris la AFM.
10.2. Notificările făcute producătorului la adresa menţionată în cuprinsul pct. 10.1. sau la o altă
adresă comunicată ulterior, se consideră a fi aduse la cunoştinţa acestuia.
Sub condiţia ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite şi prin fax la
următoarele numere telefonice:
a) pentru AFM: …………………………;
b) pentru producător: ………………………….
10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă
a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat
conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.
61
10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin împuternicire notarială,
noi, reprezentanţii legali ai producătorului, am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
10.5. Prezentul contract poate fi modificat şi/sau completat numai cu acordul părţilor, exprimat în
scris, prin act adiţional.
10.6. Prezentul contract a fost semnat astăzi, …………………….., la sediul AFM, în două exemplare
originale, ambele având aceeaşi valoare juridică, câte un exemplar pentru fiecare parte contractantă.
Administraţia Fondului pentru Mediu
Preşedinte,
………………
Direcţia Economică
Director,
………………
Direcţia Generală Proiecte
Director General,
……………….
Direcţia Implementare Proiecte
Director,
……………….
Avizat
Consilier juridic,
………………
……………………. S.A./S.R.L.
……………………
Prin
Reprezentant legal/Împuternicit,
………………….
Referent de specialitate
………………
62
Anexa nr. 4.1
la ghid
NOTA DE ÎNSCRIERE
a solicitantului – persoană fizică
Nr. de înregistrare ……../………….
(Se completează la eliberarea ecotichetului cu numărul generat de aplicaţia PSIPAN şi data.)
I. ÎNSCRIERE
Prin prezenta notă de înscriere, denumită în cele ce urmează notă,
S.C. ……………… S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ……………., str. …………… nr. ………., bl. …..,
sc. ….., et. …., ap. ….., judeţul/sectorul …………, cod poştal ………, telefon (fix şi mobil) …….., fax …….., e-mail:
………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ………… sub nr. ……/………./………., cod
de identificare fiscală ………….., cont nr. ………. deschis la Trezoreria ………….., prin reprezentant legal1
…………..-,
având calitatea de producător validat în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante
şi eficiente din punct de vedere energetic pentru anul …………, denumit în continuare program, titular al contractului
de finanţare nerambursabilă nr. …../…./……….. încheiat cu AFM,
confirmă înscrierea, în cadrul programului,
a domnului/doamnei ………….., cod numeric personal ………….., posesor/posesoare al/a actului de identitate tip
……., seria ……. nr. ………., eliberat de către ………….., la data de ………….., având domiciliul/reşedinţa în
România, localitatea ……………., str. …………… nr. ………., bl. ….., sc. ….., et. …., ap. ….., judeţul/sectorul
…………, cod poştal ………, telefon (fix şi mobil) …….., fax …….., e-mail ………., denumit/denumită în continuare
solicitant înscris,
prin împuternicit domnul/doamna ………….., cod numeric personal ………….., posesor/posesoare al/a actului de
identitate tip……., seria ……. nr. ………., eliberat de către ………….., la data de ………….., având
domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ……………., str. …………… nr. ………., bl. ….., sc. ….., et. …., ap. …..,
judeţul/sectorul …………, cod poştal ………, telefon (fix şi mobil) …….., fax …….., e-mail ………., /nu este cazul,
în baza dosarului de participare constituit şi înregistrat sub nr. ……./………. şi care cuprinde următoarele
documente:
a) actul de identitate tip ….., seria ………, nr. ………., eliberat de către ………. la data de ………., în copie;
b) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, înregistrat sub
nr. ……./………. eliberat de către ………., în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa solicitantul, în
original;
c) Decizia nr. ……./………., emisă de către Autoritatea tutelară de pe lângă …………., în copie legalizată, privindu-l
pe minorul …………., în vârstă de ……… ani, cod numeric personal …………., reprezentat legal de către
părinte/tutore …………., cod numeric personal …………., act de identitate tip ….. seria ………, nr. ………., eliberat de
către ………. la data de ………., acesta din urmă fiind expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în
cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul minorului, în vederea achiziţionării autovehiculului electric
nou/nu este cazul;
d) împuternicire notarială autentificată sub nr. ……./……….de către Biroul Notarului Public …………. cu sediul în
localitatea …………., în copie, din care rezultă calitatea de împuternicit a persoanei care în numele, pe seama şi în
interesul solicitantului, procedează la înscrierea la un producător validat şi achiziţionarea autovehiculului electric
nou/nu este cazul;
e) act de identitate tip ……, seria ……. nr. ………., eliberat de către ………. la data de ………., pe numele
împuternicitului …………., având domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ……………., str. …………… nr. ……….,
bl. ….., sc. ….., et. …., ap. ….., judeţul/sectorul …………, cod poştal ………, telefon (fix şi mobil) …….., fax ……..,
e-mail ………./nu este cazul.
Valabilitatea prezentului ecotichet încetează în termen de 120 de zile de la data emiterii, respectiv la data ……….
1Poate fi completată şi semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condiţiile în care la ecotichet se
ataşează documentul de împuternicire.
Data: ……………
Semnăturile autorizate ale producătorului validat
……………………..
L.S.
Solicitant înscris,
…………………….
Prezentul ecotichet a fost realizat în două/trei exemplare originale, un exemplar pentru producătorul
validat, unul pentru solicitantul înscris, iar, după caz, unul pentru beneficiar.
63
Anexa nr. 4.2
la ghid
NOTA DE ÎNSCRIERE
a solicitantului – persoană juridică sau operator economic fără personalitate juridică
Nr. de înregistrare ……../………….
(Se completează la eliberarea ecotichetului cu numărul generat de aplicaţia PSIPAN şi data.)
I. ÎNSCRIERE
……………… S.R.L./S.A., cu sediul social în România, localitatea ……………., str. …………… nr. ………., bl. ….., sc.
….., et. …., ap. ….., judeţul/sectorul …………, cod poştal ………, telefon (fix şi mobil) …….., fax …….., e-mail
………., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ………… sub nr. ……/………./………., cod
de identificare fiscală ………….., cont nr. ………. deschis la Trezoreria ………….., prin reprezentant legal1)
…………..,
având calitatea de producător validat în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante
şi eficiente din punct de vedere energetic pentru anul …………, denumit în continuare program, titular al contractului
de finanţare nerambursabilă nr. …../…./……….. încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), confirmă
înscrierea în cadrul programului a …………….. (denumirea persoanei juridice sau a operatorului economic fără
personalitate juridică), înregistrat/înregistrată la …………… sub nr. ………., cod de identificare fiscală ……….., cu
sediul/sediul social/sediul profesional în România, localitatea ……………., str. …………… nr. ………., bl. ….., sc. …..,
et. …., ap. ….., judeţul/sectorul …………, cod poştal ………, telefon (fix şi mobil) …….., fax …….., e-mail ……….,
reprezentat/reprezentată de către ………., cod numeric personal ………, posesor al actului de identitate tip ……, seria
……… nr. ………., eliberat de către ………. la data de ………., domiciliat/cu reşedinţa în România, localitatea
……………., str. …………… nr. ………., bl. ….., sc. ….., et. …., ap. ….., judeţul/sectorul …………, cod poştal ………,
telefon (fix şi mobil) …….., fax …….., e-mail ………., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului
legal, denumit în continuare solicitant înscris, în baza dosarului de participare la program înregistrat sub nr.
……./………. şi care cuprinde următoarele documente:
a) actul de identitate al reprezentantului legal/actul de identitate al persoanei împuternicite/delegate/desemnate să
înscrie solicitantul şi să achiziţioneze autovehiculul electric nou, în termen de valabilitate, în copie;
b) actul de împuternicire/delegare/desemnare a persoanei care înscrie solicitantul şi achiziţionează autovehiculul nou,
în copie/nu este cazul;
c) actul de înfiinţare/certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/certificatul de înregistrare în registrul
comerţului, în copie certificată “conform cu originalul”;
d) certificatul de înmatriculare/înregistrare nr. ………., eliberat de către ………. la data de ………., în copie;
e) cartea de identitate a autovehiculului, seria ………, nr. ………., eliberată de către ………. la data de ………., dacă
aceasta există, în copie;
g) suma aprobată de către Autoritate cu titlu de ecotichet: ………;
h) numărul de ecotichete: ……… .
Menţionăm că solicitantul a fost aprobat în şedinţa Comitetului de avizare din data de ………., la poziţia ……… .
Valabilitatea prezentului ecotichet încetează în termen de 120 de zile de la data emiterii, respectiv la data ……….
Declaraţia solicitantului înscris
Subsemnatul/Subsemnata, ………….., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al
solicitantului prevăzut la prezentul punct, declar că informaţiile înscrise în prezentul ecotichet sunt verificate şi
corespund celor prezentate de mine.
Data: …………..
1
)Poate fi completată şi semnată de către împuternicitul reprezentantului legal, în condiţiile în care la ecotichet se
ataşează documentul de împuternicire.
Semnăturile autorizate ale producătorului validat
……………………..
L.S.
Solicitant înscris,
……………………..
Prezentul ecotichet a fost realizat în două exemplare originale, un exemplar pentru producătorul
validat şi celălalt pentru solicitantul înscris.
64
Anexa nr. 5
la ghid
Nr. de înregistrare la producătorul validat Nr. de înregistrare la AFM
……../……………. ……../…………….
CERERE DE TRAGERE
Denumirea completă a producătorului validat solicitant ……………………………………………………………..
Forma juridică de organizare ……………………………………………………………………………………………….
Forma de proprietate ………………….……… (publică/privată)
Înregistrat/înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul …….………………
sub nr. de ordine ………./………./……………….., cod de identificare fiscală …………………………………….
cont nr. ……………………………………………………, deschis la Trezoreria ……………………………………….
Adresa sediului social: localitatea ……………………………….., str. …………………………………………….
nr. ……., bl. ……, sc. ……., et. ……, ap. ……., judeţ/sector ……………………, cod poştal …………,
telefon (fix şi mobil) …………………….., fax ……………….., e-mail ………………, website ………………,
Reprezentat/reprezentată legal de …………………………….……, în calitate de …………………,
prin
Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ………………………………………………., cod
numeric personal ………………………………., posesor al actului de identitate tip ……….. seria ……… nr.
……………, eliberat de către ……………………….. la data de ……………….., domiciliat/cu reşedinţa în
localitatea …………………………………, str. ……………………………………………. nr. ……., bl. ……, sc.
……., et. ……, ap. ……., judeţ/sector ……………………, cod poştal …………, telefon (fix şi mobil)
…………………………………………, fax …………………….., e-mail ………………………,
în baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ………./……./………………, vă rugăm să aprobaţi
prezenta cerere de tragere pentru suma de ………………….. lei (în cifre şi litere).
Prezenta cerere este însoţită de:
1. Lista beneficiarilor persoane fizice, persoane juridice, unităţi administrativ-teritoriale şi instituţii
publice, pe suport hârtie, semnată şi ştampilată pe fiecare filă de către reprezentantul
legal/împuternicitul reprezentantului legal al ……………………., în original.
2. Facturile emise beneficiarilor, aferente achiziţionării autovehiculelor electrice noi, în original şi
copie.
65
3. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de către
organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii cererii de tragere, în original/copie legalizată.
4. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului
local, emis de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se află sediul social al
solicitantului, aflat în termen de valabilitate la data depunerii cererii de tragere, în original/copii
legalizate.
5. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, în termen de valabilitate la
data depunerii cererii de tragere, în original/copie legalizată.
Subsemnatul, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele
depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programul de promovare a
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin
Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. ……./2015.
Îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de tragere, în listele
solicitanţilor, inclusiv documentele financiare şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi
corecte.
Reprezentant legal / împuternicit al reprezentantului legal,
Numele şi prenumele …………………………….
Funcţia ……………………………………………….
Semnătura …………………………………………..
Data …………………………………………………..
L.S.
Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu:
Preşedinte,
Numele şi prenumele …………………………….
Semnătura …………………………………………..
L.S.
Director Direcţia Economică,
Numele şi prenumele …………………………….
Semnătura …………………………………………..
Director Direcţia Generală Proiecte,
Numele şi prenumele …………………………….
66
Semnătura …………………………………………..
Director Direcţia Implementare Proiecte,
Numele şi prenumele …………………………….
Semnătura …………………………………………..
Şef Serviciu Implementare,
Numele şi prenumele …………………………….
Semnătura …………………………………………..
Referent de specialitate,
Numele şi prenumele …………………………….
Semnătura …………………………………………..

67
Anexa nr. 6
la ghid
Nr. de înregistrare la solicitant Nr. de înregistrare la AFM
……../……………. ……../…………….
CERERE DE FINANŢARE
pentru solicitanţii persoane juridice de drept public sau de drept privat
1. DATE GENERALE
Denumirea completă a solicitantului: …………………………………………………………………………………
Forma juridică de organizare (de drept public şi de drept privat): …………………………………………..
Nr. de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului, ……../………/………………, cod de identificare
fiscală ………………………, cont nr. ……………………………………………, deschis la Trezoreria/Banca
…………………………………………
Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea ……………………………………….,
str. ……………………………………………. nr. ……., bl. ……, sc. ……., et. ……, ap. ……., judeţ/sector
……………………, cod poştal …………, telefon (fix şi mobil) ……………………………………………………..,
fax …………………….., e-mail ……………………………….., website: ………………………………………………..,
reprezentat/reprezentată legal de către …………………………………………., în calitate de ……………………,
prin
Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ………………………………………………., cod
numeric personal ………………………………., posesor al actului de identitate tip ……. seria ……… nr.
……………, eliberat de către ……………………….. la data de ……………….., domiciliat/cu reşedinţa în
localitatea …………………………………, str. ……………………………………………. nr. ……., bl. ……, sc.
……., et. ……, ap. ……., judeţ/sector ……………………, cod poştal …………, telefon (fix şi mobil)
…………………………………………, fax …………………….., e-mail ……………………….
2. FINANŢARE SOLICITATĂ
2.1. Solicitantul ……………………………………………., prin reprezentantul legal/împuternicitul
reprezentantului legal …………………………………….., solicităm acceptarea în cadrul “Programul de
promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic”
solicităm o finanţare nerambursabilă în sumă de ………… lei (în cifre şi litere), reprezentând
ecotichetul/ecotichetele corespunzătoare achiziţionării de la un producător validat/de la mai mulţi
68
producători validaţi, a unui număr de ………… (în cifre şi litere) autovehicule electrice noi, după cum
urmează:
2.2. Diferenţa până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculelor noi va fi
asigurată şi susţinută:
a) din surse proprii: DA |_| NU |_|
b) prin credit bancar: DA |_| NU |_|
c) prin leasing financiar: DA |_| NU |_|
3. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al
……………………………………………………………., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate
faptei de fals în declaraţii, următoarele:
a) avem personalitate juridică română/nu avem personalitate juridică, suntem legal constituiţi şi
desfăşurăm activităţi economice pe teritoriul României/nu desfăşurăm activităţi economice;
b) avem îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat,
bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare şi nu
suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală, precum şi cu fapte care
privesc disciplina financiară;
c) nu ne aflăm în stare de insolvenţă sau faliment, nu ne aflăm în procedură de reorganizare
judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu ne aflăm
sub administrare specială, nu avem suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele
economice, nu ne aflăm într-o altă situaţie similară legal reglementată;
d) nu facem obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. c), precum şi
pentru orice altă situaţie similară;
e) nu am fost şi nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca
fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a
Comisiei Europene/Am fost subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca
fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a deciziei Consiliului Concurenţei/Comisiei
Europene nr. …..… din …………………, decizia fiind executată şi creanţa integral recuperată
anterior depunerii dosarului de acceptare;
f) autovehiculele electrice noi achiziţionate prin Programul de promovare a vehiculelor de transport
rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic nu urmează a fi utilizate pentru
desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul
69
(UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;;
g) în cursul anului în curs, nu am obţinut şi nu suntem pe cale să obţinem finanţare pentru
achiziţionarea unuia sau a mai multor autovehicule electrice noi şi/sau second-hand prin proiecte
sau programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare;
h) ne angajăm ca autovehicululul electric nou achiziţionat/autovehiculele electrice noi achiziţionate
prin program, să fie utilizat/utilizate în activităţile derulate de către societatea noastră, fără să poată
face obiectul comercializării ulterioare, inclusiv prin sistem leasing, indiferent de circumstanţe;
i) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
j) nu sponsorizăm activităţi cu efect negativ asupra mediului;
k) ne angajăm să asigurăm şi să susţinem diferenţa de preţ prin modalitatea prevăzută pct. 2 –
“Finanţare solicitată” din cuprinsul prezentei cereri de finanţare;
l) am depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a ne interpune în beneficiul vreunei alte
persoane, fizice sau juridice;
m) suntem de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi
financiar în legătură cu activitatea noastră;
n) am depus întreaga documentaţie, conform prevederilor ghidului de finanţare a Programul de
promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic,
aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. …./2015, şi în condiţiile stipulate
prin acesta;
o) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate.
Subsemnatul, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
Subsemnatul, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul
de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu
am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor
conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte formulare şi documente depuse,
inclusiv documentele financiare şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
Am luat la cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a
acestor condiţii va duce automat la respingerea cererii de finanţare sau, ulterior, la returnarea
integrală a sumelor acordate în cadrul ”Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic” cu titlu de ecotichet.
Prin semnarea prezentei cereri de finanţare şi aplicarea ştampilei confirmăm că am înţeles şi ne-am
însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
70
Numele, prenumele şi funcţia
reprezentantului legal/împuternicitului
……………………………….
Semnătura
……………………………..
L.S.
71
Anexa nr. 7
la ghid
DECLARAŢIE privind ajutoarele de minimis
Subsemnatul, ………………, cod numeric personal ………., posesor al actului de identitate tip …… seria
…….. nr. ………., eliberat de către ………. la data de ………., având domiciliul/reşedinţa la adresa
……………….., în calitate de reprezentant legal al ………., operator economic conform definiţiei de la
art. 2 alin. (1) lit. k) din Ghidul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi
eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și
pădurilor nr. ……./2015, înregistrat/înregistrată în registrul comerţului cu nr. de ordine
……./…../……….., cod de identificare fiscală ………., cunoscând prevederile Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi
pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale actelor normative subsecvente,
precum şi dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările
ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
I. Nu am beneficiat/Am beneficiat de ajutor de minimis/finanţări nerambursabile/subvenţii în
ultimii 3 ani (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia am depus dosarul de acceptare în
Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de
vedere energetic pentru anul ……..) de la Administraţia Fondului pentru Mediu şi/sau de la alt
furnizor de ajutor de stat: NU |_| DA |_| după cum urmează:
I.1. anul …………,
tranşa 1 ………. lei (în cifre şi litere)
data acordării ……….,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ……….;
tranşa 2 ………. lei (în cifre şi litere)
data acordării ……….,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ……….;
tranşa “n” ………. lei (în cifre şi litere)
data acordării ……….,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ……….;
I.2. anul …………,
tranşa 1 ………. lei (în cifre şi litere)
72
data acordării ……….,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ……….;
tranşa 2 ………. lei (în cifre şi litere)
data acordării ……….,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ……….;
tranşa “n” ………. lei (în cifre şi litere)
data acordării ……….,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ……….;
I.3. anul …………
tranşa 1 ………. lei (în cifre şi litere)
data acordării ……….,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ……….;
tranşa 2 ………. lei (în cifre şi litere)
data acordării ……….,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ……….;
tranşa “n” ………. lei (în cifre şi litere)
data acordării ……….,
sursa de finanţare/instituţia finanţatoare ……….;
sub una ori mai multe dintre următoarele modalităţi:
a) subvenţie |_|;
b) subvenţie pentru export |_|;
c) anularea de datorii: forma concretă a datoriei ………., perioada în care a fost înregistrată ……….;
d) preluarea pierderilor (perioada în care s-au înregistrat) ……….;
e) exceptări de la plata taxelor şi impozitelor (Se precizează fiecare taxă şi/sau impozit şi perioada
de exceptare.) ……….;
f) reduceri de la plata taxelor şi impozitelor (Se precizează fiecare taxă şi/sau impozit, se precizează
în ce constă reducerea, precum şi perioada pentru care a fost acordată şi/sau se acordă reducerea.)
……….;
g) amânări de la plata taxelor şi a impozitelor (Se precizează fiecare taxă şi/sau impozit, precum şi
durata şi perioada de acordare a amânării de la plata taxelor şi a impozitelor.) ……….;
h) obţinerea unor venituri de pe urma fondurilor publice prin:
1. acordarea unor împrumuturi cu dobânzi preferenţiale (Se precizează suma care constituie ajutor
de stat – diferenţa dintre dobânda medie anuală practicată de băncile comerciale pentru aceeaşi
perioadă şi dobânda anuală cu care a fost obţinut împrumutul.) ……….;
73
2. participări cu capital la investiţii în condiţii preferenţiale (Se precizează suma care constituie
ajutor de stat – profitul anual la care fondul respectiv a renunţat prin efectuarea investiţiei
respective.) ……….;
i) garanţii acordate de către stat sau de către alte autorităţi publice; se cuantifică avantajele obţinute
pe această cale ……….;
j) reduceri de preţ la bunurile şi/sau la serviciile achiziţionate (Se precizează suma care constituie
ajutor de stat: diferenţa dintre valoarea la preţul de piaţă şi valoarea acestora la preţurile la care au
fost achiziţionate.) ……….;
k) venituri obţinute din achiziţionarea sub preţul pieţei a unor terenuri aparţinând domeniului privat
al statului (Precizaţi suma care constituie ajutor de stat: diferenţa dintre preţul pieţei şi preţul efectiv
la care s-a realizat tranzacţia.) ……….;
l) alte modalităţi prin care s-a acordat ajutorul de stat (Se precizează.) ……….
II. Subsemnatul, reprezentant legal al ………., nu sunt înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia
penală şi nu am fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din
motive profesionale sau etic-profesionale.
III. Avem personalitate juridică română/Nu avem personalitate juridică. Suntem legal constituiţi şi
desfăşurăm activităţi economice pe teritoriul României.
IV. Avem îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul de stat,
bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare, şi nu
suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte care privesc
disciplina financiară.
V. Nu am fost şi nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca
fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a
Comisiei Europene/Am fost subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca
fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a Deciziei Consiliului Concurenţei/Comisiei
Europene nr. ………. din ………., decizia fiind executată şi creanţa integral recuperată anterior
depunerii dosarului de acceptare.
VI. Ajutorul de minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit pentru desfăşurarea
de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr.
1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul
privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
VII. Nu ne aflăm în stare de insolvenţă sau faliment, nu ne aflăm în procedură de reorganizare
judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, nu ne aflăm sub administrare specială, nu
avem suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu ne aflăm într-o altă situaţie similară
legal reglementată.
74
VIII. Nu facem obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la pct. VII şi nici
pentru orice altă situaţie similară.
IX. Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor
conţinute în prezenta declaraţie şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
Data ……………….
Reprezentant legal
Numele şi prenumele
………………..
Semnătura şi ştampila
OBSERVAŢIE:
Sumele primite în lei ca ajutor de minimis vor fi echivalate în euro la cursul de schimb al Băncii
Naţionale a României valabil la data acordării lor, iar suma solicitată prin cererea de finanţare se va
echivala în euro la cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data depunerii
dosarului de acceptare (data înregistrării la Administraţia Fondului pentru Mediu a cererii de
finanţare).
75
Anexa nr. 8.1
la ghid
GRILA de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii
solicitantului unitate administrativ-teritorială
Denumirea solicitantului: ………………..
Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ………………..
Suma solicitată prin cererea de finanţare: ……………….. lei
Grilă pentru analiza economică
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate
Îndeplinirea criteriului
de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de
specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de
valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau
copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către
bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al
Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi
alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică
locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen
de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original
sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu,
eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii
dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată.
II. ELIGIBILITATE
5. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor
şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul
76
Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
6. Nu figurează cu fapte înscrise în certificatul de cazier fiscal.
7. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare/cererea de alocare
ecotichet, nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin
proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv
fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi
autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate
prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic…………
NOTE:
1. În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu”
îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
Rezultatul evaluării proiectului
SELECTAT/NESELECTAT
Referent de specialitate
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
Grila este completată integral şi însuşită de evaluator.
Preşedintele comisiei de acceptare
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
77
Anexa nr. 8.2
la ghid
GRILA de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii
solicitantului unitate sau instituţie de învăţământ de stat ori privată
Denumirea solicitantului: ………………..
Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ………………..
Suma solicitată prin cererea de finanţare: ……………….. lei
Grilă pentru analiza economică
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate
Îndeplinirea criteriului
de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de
specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de
valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau
copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către
bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al
Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi
alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică
locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen
de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original
sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu,
eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii
dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
5. Declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani,
respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia
solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la
78
obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul
legal, conform anexei nr. 7 la ghid, în original (aplicabil unităţilor
sau instituţiilor de învăţământ private)
6. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind
activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi
achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul
CAEN), conform anexei nr. 12 la ghid, în original (aplicabil
unităţilor sau instituţiilor de învăţământ private)
7. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind
situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în
cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile
directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea
întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 10 la ghid, în
original (aplicabil unităţilor sau instituţiilor de învăţământ private)
II. ELIGIBILITATE
8. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor
şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul
Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare
9. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
11. Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a
ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani
consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia
depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea
alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu
depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de
acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în
sectorul transporturilor rutiere).
12. Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 12 la ghid, ajutorul de
minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit
pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute
în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al
Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi
108 din Ţratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor
79
de minimis, precum şi pentru achiziţionarea autovehiculelor noi
destinate transportului rutier de mărfuri.
13. Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 10 la ghid, nu se
încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1
din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de
stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.
14. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare/cererea de alocare
ecotichet, nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin
proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv
fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi
autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate
prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic pentru anul
…………
NOTE:
1. În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu”
îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
Rezultatul evaluării proiectului
SELECTAT/NESELECTAT
Referent de specialitate
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
Grila este completată integral şi însuşită de evaluator.
Preşedintele comisiei de acceptare
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
80
Anexa nr. 8.3
la ghid
GRILA de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii
solicitantului instituţie publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înfiinţat ca instituţie
publică, precum şi instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Denumirea solicitantului: ………………..
Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ………………..
Suma solicitată prin cererea de finanţare: ……………….. lei
Grilă pentru analiza economică
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate
Îndeplinirea criteriului
de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de
specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de
valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau
copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către
bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al
Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi
alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică
locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen
de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original
sau în copie legalizată
II. ELIGIBILITATE
4. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor
şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform
prevederilor legale în vigoare.
81
5. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
6. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare/cererea de alocare
ecotichet, nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin
proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv
fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi
autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate
prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic pentru anul
…………
NOTE:
1. În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu”
îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
Rezultatul evaluării proiectului
SELECTAT/NESELECTAT
Referent de specialitate
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
Grila este completată integral şi însuşită de evaluator.
Preşedintele comisiei de acceptare
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
82
Anexa nr. 8.4
la ghid
GRILA de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii
solicitantului organizaţie neguvernamentală
Denumirea solicitantului: ………………..
Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ………………..
Suma solicitată prin cererea de finanţare: ……………….. lei
Grilă pentru analiza economică
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate
Îndeplinirea criteriului
de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de
specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de
valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau
copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către
bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al
Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi
alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică
locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen
de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original
sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu,
eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii
dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
5. Declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani,
83
respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia
solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la
obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul
legal, conform anexei nr. 7 la ghid, în original.
6. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind
activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi
achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul
CAEN), conform anexei nr. 12 la ghid, în original.
7. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind
situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în
cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile
directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea
întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 10 la ghid, în
original.
II. ELIGIBILITATE
8. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor
şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul
Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare
9. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
10. Potrivit declaraţiei prevăzută în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a
ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani
consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia
depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea
alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu
depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de
acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în
sectorul transporturilor rutiere).
11. Potrivit declaraţiei prevăzută în anexa nr. 12 la ghid, ajutorul de
minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit
pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute
în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al
Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi
108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor
84
de minimis, precum şi pentru achiziţionarea autovehiculelor noi
destinate transportului rutier de mărfuri.
12. Potrivit declaraţiei prevăzută în anexa nr. 10 la ghid, nu se
încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1
din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de
stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.
13. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare/cererea de alocare
ecotichet, nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin
proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv
fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi
autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate
prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic pentru anul
…………
NOTE:
1. În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu”
îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
Rezultatul evaluării proiectului
SELECTAT/NESELECTAT
Referent de specialitate
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
Grila este completată integral şi însuşită de evaluator.
Preşedintele comisiei de acceptare
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
85
Anexa nr. 8.5
la ghid
GRILA de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii
solicitantului unitate aparţinând unui cult religios recunoscut în România
Denumirea solicitantului: ………………..
Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ………………..
Suma solicitată prin cererea de finanţare: ……………….. lei
Grilă pentru analiza economică
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate
Îndeplinirea criteriului
de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de
specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de
valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau
copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către
bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al
Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi
alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică
locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen
de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original
sau în copie legalizată
II. ELIGIBILITATE
4. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor
şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform
prevederilor legale în vigoare.
5. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
6. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare/cererea de alocare
86
ecotichet, nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin
proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv
fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi
autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate
prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic pentru anul
…………
NOTE:
1. În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu”
îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
Rezultatul evaluării proiectului
SELECTAT/NESELECTAT
Referent de specialitate
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
Grila este completată integral şi însuşită de evaluator.
Preşedintele comisiei de acceptare
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
87
Anexa nr. 8.6
la ghid
GRILA de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii
solicitantului operator economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetaredezvoltare
care îşi desfăşoară activitatea în regim economic/unitate medico-sanitară
Denumirea solicitantului: ………………..
Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ………………..
Suma solicitată prin cererea de finanţare: ……………….. lei
Grilă pentru analiza economică
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate
Îndeplinirea criteriului
de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de
specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de
valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau
copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către
bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al
Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi
alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică
locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen
de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original
sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu,
eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii
dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
5. Declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani,
88
respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia
solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la
obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul
legal, conform anexei nr. 7 la ghid, în original
6. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind
activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi
achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul
CAEN principal şi/sau autorizat), conform anexei nr. 12 la ghid, în
original
7. Copiile situaţiilor financiare anuale la încheierea ultimelor două
exerciţii financiare, în copie certificată “conform cu originalul”,
vizate de către organele teritoriale de specialitate ale Ministerului
Finanţelor Publice (recipisa înregistrării electronice sau ştampila
conţinând numărul şi data înregistrării)
II. ELIGIBILITATE
8. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor
şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul
Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
9. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
10. Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a
ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani
consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia
depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea
alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu
depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de
acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în
sectorul transporturilor rutiere).
11. Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 12 la ghid, ajutorul de
minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit
pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute
în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al
Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi
108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor
89
de minimis, precum şi pentru achiziţionarea autovehiculelor noi
destinate transportului rutier de mărfuri.
12. Conform criteriilor de analiză din anexa nr. 11 la ghid, nu se
încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1
din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de
stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.
13. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare/cererea de alocare
ecotichet, nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin
proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv
fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi
autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate
prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic pentru anul
…………
NOTE:
1. În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu”
îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
Rezultatul evaluării proiectului
SELECTAT/NESELECTAT
Referent de specialitate
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
Grila este completată integral şi însuşită de evaluator.
Preşedintele comisiei de acceptare
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
90
Anexa nr. 8.7
la ghid
GRILA de evaluare din punct de vedere economic a conformităţii documentelor şi eligibilităţii
solicitantului operator economic fără personalitate juridică, precum şi societate profesională
cu răspundere limitată
Denumirea solicitantului: ………………..
Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ………………..
Suma solicitată prin cererea de finanţare: ……………….. lei
Grilă pentru analiza economică
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate
Îndeplinirea criteriului
de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de
specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de
valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau
copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către
bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al
Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi
alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică
locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen
de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original
sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu,
eliberat de către AFM, în termen de valabilitate la data depunerii
dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată (aplicabil
solicitantului operator economic fără personalitate juridică)
5. Declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani,
91
respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia
solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la
obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul
legal, conform anexei nr. 7 la ghid, în original
6. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind
activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi
achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul
CAEN principal şi/sau autorizat), conform anexei nr. 12 la ghid, în
original
7. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind
situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în
cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile
directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea
întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 10 la ghid, în
original
II. ELIGIBILITATE
8. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor
şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul
Fondului pentru mediu (aplicabil solicitantului operator economic
fără personalitate juridică), conform prevederilor legale în vigoare.
9. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
10. Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a
ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani
consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia
depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea
alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu
depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de
acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în
sectorul transporturilor rutiere).
11. Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 12 la ghid, ajutorul de
minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit
pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute
în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al
92
Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi
108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor
de minimis, precum şi pentru achiziţionarea autovehiculelor noi
destinate transportului rutier de mărfuri.
12. Potrivit declaraţiei prevăzute în anexa nr. 10 la ghid, nu se
încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1
din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de
stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.
13. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare/cererea de alocare
ecotichet nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin
proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv
fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi
autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate
prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic pentru anul
…………
NOTE:
1. În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu”
îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
Rezultatul evaluării proiectului
SELECTAT/NESELECTAT
Referent de specialitate
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
Grila este completată integral şi însuşită de evaluator.
Preşedintele comisiei de acceptare
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
93
Anexa nr. 8.8
la ghid
GRILA de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului organizaţie
profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una din formele de exercitare
a profesiei liberale
Denumirea solicitantului: ………………..
Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ………………..
Suma solicitată prin cererea de finanţare: ……………….. lei
Grilă pentru analiza economică
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate
Îndeplinirea criteriului
de eligibilitate
Da Nu Comentarii
I. CONFORMITATE
Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
1. Certificatul de cazier fiscal, eliberat de către organul teritorial de
specialitate al Ministerului Finanţelor Publice, în termen de
valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original sau
copie legalizată
2. Certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către
bugetul de stat, emis de către organul teritorial de specialitate al
Ministerului Finanţelor Publice, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original sau copie legalizată
3. Certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi
alte venituri ale bugetului local, emis de către autoritatea publică
locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen
de valabilitate la data depunerii dosarului de acceptare, în original
sau în copie legalizată
4. Certificatul de atestare privind obligaţiile la Fondul pentru mediu,
eliberat de către AFM, aflat în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de validare, în original sau în copie legalizată;
5. Declaraţia privind ajutoarele de minimis obţinute în ultimii 3 ani,
respectiv 2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia
94
solicitantul se înscrie în program, inclusiv cele exceptate de la
obligaţia notificării, semnată şi ştampilată de către reprezentantul
legal, conform anexei nr. 7 la ghid, în original.
6. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind
activitatea pentru care va utiliza autovehiculul nou ce urmează a fi
achiziţionat în cadrul programului (se va menţiona inclusiv codul
CAEN), conform anexei nr. 12 la ghid, în original.
7. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind
situaţia economico-financiară în sensul prevederilor cuprinse în
cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile
directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea
întreprinderilor în dificultate, conform anexei nr. 10 la ghid, în
original.
II. ELIGIBILITATE
8. Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor
şi contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul
Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în vigoare.
9. Nu figurează cu fapte înscrise în Certificatul de cazier fiscal.
10. Potrivit declaraţiei prevăzută în anexa nr. 7 la ghid, valoarea totală a
ajutoarelor de minimis de care a beneficiat pe o perioadă de 3 ani
consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia
depune dosar de acceptare în program), cumulată cu valoarea
alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu
depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de
acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în
sectorul transporturilor rutiere).
11. Potrivit declaraţiei prevăzută în anexa nr. 12 la ghid, ajutorul de
minimis solicitat sub forma ecotichetului nu urmează a fi folosit
pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute
în cuprinsul art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al
Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi
108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor
de minimis, precum şi pentru achiziţionarea autovehiculelor noi
95
destinate transportului rutier de mărfuri.
12. Potrivit declaraţiei prevăzută în anexa nr. 10 la ghid, nu se
încadrează în situaţiile prevăzute în cuprinsul cap. 2 secţiunea 2.1
din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de
stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate.
13. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare/cererea de alocare
ecotichet, nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin
proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv
fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi
autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate
prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic pentru anul
…………
NOTE:
1. În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu”
îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
2. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
Rezultatul evaluării proiectului
SELECTAT/NESELECTAT
Referent de specialitate
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
Grila este completată integral şi însuşită de evaluator.
Preşedintele comisiei de acceptare
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
96
Anexa nr. 9.1
la ghid
GRILA de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului unitate
administrativ-teritorială
Denumirea solicitantului: ………………..
Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ………………..
Grilă pentru analiza juridică
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate
Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul
I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere
organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare
a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (ghid).
2. Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6
la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul
legal sau de către împuternicitul acestuia sau, după caz
Cererea de alocare ecotichet, conform formularului prevăzut în
anexa nr. 13.2 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire,
în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de
către o persoană împuternicită
2.3. Hotărârea consiliului local, consiliului judeţean, Consiliului General
al Municipiului Bucureşti sau a subdiviziunilor, după caz, privind
participarea la program, în original sau copie certificată pentru
conformitate de către secretarul unităţii; hotărârea trebuie să conţină
acordul cu privire la achiziţionarea autovehiculului pur electric sau
autovehicului nou electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care
generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km,
cuantumul total al ecotichetului, precum şi modalitatea de asigurare
97
şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de
achiziţionare
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul acţionează în nume propriu.
4. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de
finanţare/cererea de alocare ecotichet, nu se află în stare de
insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal
reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru
situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie
similară.
5. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de
finanţare/cererea de alocare ecotichet, nu sponsorizează activităţi cu
efect negativ asupra mediului.
NOTE:
1. Lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa din
perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor
prezentate atrage respingerea dosarului de finanţare.
2. În cadrul rubricii “Evaluator” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea
criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
Rezultatul evaluării proiectului
SELECTAT/NESELECTAT
Consilier juridic
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
Preşedintele comisiei de acceptare
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
98
Anexa nr. 9.2
la ghid
GRILA de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului unitate sau
instituţie de învăţământ de stat ori privată
Denumirea solicitantului: ………………..
Nr. de înregistrare la Administraţia AFM a cererii de finanţare: ………………..
Grilă pentru analiza juridică
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate
Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul
I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere
organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare
a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (ghid).
2. Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6
la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul
legal sau de către împuternicitul acestuia sau, după caz
Cererea de alocare ecotichet, conform formularului prevăzut în
anexa nr. 13.2 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire,
în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de
către o persoană împuternicită
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată
“conform cu originalul”
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată
“conform cu originalul”
2.5. Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a
fost numit/validat conducătorul unităţii/instituţiei de învăţământ, în
copie certificată “conform cu originalul”
99
2.6. Hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în
original; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la
achiziţionarea autovehiculului pur electric sau autovehicului nou
electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o
cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km, cuantumul total al
ecotichetului, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a
diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare.
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul acţionează în nume propriu.
4. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare/cererea de alocare
ecotichet, nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află
într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei
proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi
nici pentru orice altă situaţie similară.
5. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de
finanţare/cererea de alocare ecotichet, nu sponsorizează activităţi cu
efect negativ asupra mediului.
NOTE:
1. Lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa din
perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor
prezentate atrage respingerea dosarului de finanţare.
2. În cadrul rubricii “Evaluator” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea
criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
Rezultatul evaluării proiectului
SELECTAT/NESELECTAT
Consilier juridic
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
Preşedintele comisiei de acceptare
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
100
Anexa nr. 9.3
la ghid
GRILA de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului instituţie
publică, inclusiv institutul de cercetare dezvoltare înfiinţat ca instituţie publică, precum şi
instituţia din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
Denumirea solicitantului: ………………..
Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ………………..
Grilă pentru analiza juridică
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate
Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul
I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere
organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare
a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (ghid).
2. Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6
la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul
legal sau de către împuternicitul acestuia sau, după caz
Cererea de alocare ecotichet, conform formularului prevăzut în
anexa nr. 13.2 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea notarială/documentul administrativ de împuternicire,
în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de
către o persoană împuternicită
2.3. Actul administrativ (ordinul/decizia/dispoziţia, după caz) prin care a
fost numit/validat conducătorul instituţiei publice, în copie
certificată “conform cu originalul”.
2.4. Hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în
original sau în copie certificată “conform cu originalul”; hotărârea
trebuie să conţină acordul cu privire la achiziţionarea
autovehiculului pur electric sau autovehicului nou electric hibrid cu
101
sursă de alimentare externă, care generează o cantitate de emisii de
CO2 mai mică de 50g/km, cuantumul total al ecotichetului, precum
şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la
acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului.
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul acţionează în nume propriu.
4. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de
finanţare/cererea de alocare ecotichet, nu se află în stare de
insolvenţă sau faliment, nu se află într-o altă situaţie similară legal
reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru
situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie
similară.
5. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de
finanţare/cererea de alocare ecotichet, nu sponsorizează activităţi cu
efect negativ asupra mediului.
NOTE:
1. Lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa din
perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor
prezentate atrage respingerea dosarului de finanţare.
2. În cadrul rubricii “Evaluator” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea
criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
Rezultatul evaluării proiectului
SELECTAT/NESELECTAT
Consilier juridic
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
Preşedintele comisiei de acceptare
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
102
Anexa nr. 9.4
la ghid
GRILA de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului organizaţie
neguvernamentală
Denumirea solicitantului: ………………..
Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ………………..
Grilă pentru analiza juridică
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate
Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul
I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere
organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare
a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (ghid).
2. Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6
la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul
legal sau de către împuternicitul acestuia sau, după caz
Cererea de alocare ecotichet, conform formularului prevăzut în
anexa nr. 13.2 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire,
în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de
către o persoană împuternicită
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată
“conform cu originalul”
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată
“conform cu originalul”
2.5. Documentul prin care a fost ales/numit reprezentantul legal, în copie
certificată “conform cu originalul”
2.6. Certificatul de grefă, în original/extras din Registrul asociaţiilor şi
103
fundaţiilor eliberat de către instanţa competentă, în copie certificată
“conform cu originalul” de către emitent, care atestă că organizaţia
nu a fost radiată din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor şi nu se află
în procedură de dizolvare sau lichidare, nu mai vechi de 10 zile la
data depunerii dosarului de acceptare
2.7. Actul de înfiinţare, în copie certificată “conform cu originalul”
(lege/hotărâre a Guvernului/hotărâre judecătorească etc., după caz)
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul acţionează în nume propriu.
4. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare/cererea de alocare
ecotichet, nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află
într-o altă situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei
proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi
nici pentru orice altă situaţie similară.
5. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de
finanţare/cererea de alocare ecotichet, nu sponsorizează activităţi cu
efect negativ asupra mediului.
NOTE:
1. Lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa din
perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor
prezentate atrage respingerea dosarului de finanţare.
2. În cadrul rubricii “Evaluator” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea
criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
Rezultatul evaluării proiectului
SELECTAT/NESELECTAT
Consilier juridic
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
Preşedintele comisiei de acceptare
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
104
Anexa nr. 9.5
la ghid
GRILA de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului unitate
aparţinând unui cult religios recunoscut în România
Denumirea solicitantului: ………………..
Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ………………..
Grilă pentru analiza juridică
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate
Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul
I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere
organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare
a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (ghid).
2. Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6
la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul
legal sau de către împuternicitul acestuia sau, după caz
Cererea de alocare ecotichet, conform formularului prevăzut în
anexa nr. 13.2 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire,
în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de
către o persoană împuternicită
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată
“conform cu originalul”
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată
“conform cu originalul”
2.5. Actul administrativ (decretul/hotărârea/ordinul/decizia/dispoziţia,
după caz) prin care a fost recunoscut/numit conducătorul unităţii de
cult, în copie certificată “conform cu originalul”
105
2.6. Hotărârea organelor de decizie privind participarea la program, în
original; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la
achiziţionarea autovehiculului pur electric sau autovehicului nou
electric hibrid cu sursă de alimentare externă, care generează o
cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km, cuantumul total al
ecotichetului, precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a
diferenţei până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare
2.7. Hotărârea Guvernului pentru recunoaşterea cultului (extras din
Monitorul Oficial al României, Partea I) şi actul de înfiinţare/statutul
sau alt document din care să reiasă personalitatea juridică a
solicitantului, în copie certificată “conform cu originalul”.
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul acţionează în nume propriu.
4. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare/cererea de alocare
ecotichet, nu se află în stare de desfiinţare, nu se află într-o altă
situaţie similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri
legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute mai sus şi nici pentru
orice altă situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de
finanţare.
5. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de
finanţare/cererea de alocare ecotichet, nu sponsorizează activităţi cu
efect negativ asupra mediului.
NOTE:
1. Lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa din
perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor
prezentate atrage respingerea dosarului de finanţare.
2. În cadrul rubricii “Evaluator” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea
criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
Rezultatul evaluării proiectului
SELECTAT/NESELECTAT
Consilier juridic
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
106
Preşedintele comisiei de acceptare
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
107
Anexa nr. 9.6
la ghid
GRILA de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului operator
economic cu personalitate juridică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care îşi
desfăşoară activitatea în regim economic/operator economic fără personalitate
juridică/unitate medico-sanitară
Denumirea solicitantului: ………………..
Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ………………..
Grilă pentru analiza juridică
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate
Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul
I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere
organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare
a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (ghid).
2. Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6
la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul
legal sau de către împuternicitul acestuia sau, după caz
Cererea de alocare ecotichet, conform formularului prevăzut în
anexa nr. 13.2 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea notarială/Documentul administrativ de împuternicire,
în original, pentru cazul în care cererea de finanţare este semnată de
către o persoană împuternicită
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată
“conform cu originalul”
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată
“conform cu originalul”
2.5. Certificatul de înregistrare în registrul comerţului emis de către
108
oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază
teritorială îşi are sediul social solicitantul, în copie certificată
“conform cu originalul”
2.6. Certificatul constatator emis de către oficiul registrului comerţului
de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi are sediul social
solicitantul, în original sau în copie legalizată, nu mai vechi de 30 de
zile la data depunerii dosarului de acceptare
2.7. Certificatul de cazier judiciar al reprezentantului legal, eliberat de
către organul teritorial de specialitate al Ministerului Afacerilor
Interne, în termen de valabilitate la data depunerii dosarului de
acceptare, în original sau în copie legalizată
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul acţionează în nume propriu.
4. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare/cererea de alocare
ecotichet, nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în
procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare,
închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub
administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate
activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie
similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale
în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice
altă situaţie similară.
5. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de
finanţare/cererea de alocare ecotichet, nu sponsorizează activităţi cu
efect negativ asupra mediului.
6. Reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de
legislaţia penală.
NOTE:
1. Lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa din
perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor
prezentate atrage respingerea dosarului de finanţare.
2. În cadrul rubricii “Evaluator” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea
criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
109
Rezultatul evaluării proiectului
SELECTAT/NESELECTAT
Consilier juridic
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
Preşedintele comisiei de acceptare
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
110
Anexa nr. 9.7
la ghid
GRILA de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului societate
profesională cu răspundere limitată
Denumirea solicitantului: ………………..
Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ………………..
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate
Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul
I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere
organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare
a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (ghid)
2. Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6
la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul
legal sau de către împuternicitul acestuia sau, după caz
Cererea de alocare ecotichet, conform formularului prevăzut în
anexa nr. 13.2 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicire notarială, în original, pentru cazul în care cererea de
finanţare este semnată de către o persoană împuternicită
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată
“conform cu originalul”
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată
“conform cu originalul”.
2.5. Decizia emisă de către consiliul baroului în a cărui rază teritorială se
află sediul principal al societăţii, în copie certificată “conform cu
originalul”.
2.6. Certificat de înregistrare a societăţii profesionale de avocaţi cu
răspundere limitată, eliberat de baroul în a cărui rază teritorială se
111
află sediul principal al societăţii, în copie certificată “conform cu
originalul”
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul acţionează în nume propriu.
4. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare/cererea de alocare
ecotichet, nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în
procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare,
închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub
administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate
activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie
similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale
în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice
altă situaţie similară.
5. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de
finanţare/cererea de alocare ecotichet, nu sponsorizează activităţi cu
efect negativ asupra mediului.
NOTE:
1. Lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa din
perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor
prezentate atrage respingerea dosarului de finanţare.
2. În cadrul rubricii “Evaluator” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu” îndeplinirea/neîndeplinirea
criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
Rezultatul evaluării proiectului
SELECTAT/NESELECTAT
Consilier juridic
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
Preşedintele comisiei de acceptare
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
112
Anexa nr. 9.8
la ghid
GRILA de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului organizaţie
profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele de
exercitare a profesiei liberale
Denumirea solicitantului: ………………..
Nr. de înregistrare la AFM a cererii de finanţare: ………………..
Grilă pentru analiza juridică
Conformitate administrativă şi criterii de eligibilitate
Evaluator
Da Nu Comentarii
Solicitantul
I. CONFORMITATE
1. Dosarul de acceptare a fost depus în cadrul sesiunii de înscriere
organizate de AFM, în condiţiile prevăzute prin Ghidul de finanţare
a Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic (ghid).
2. Dosarul de finanţare al solicitantului cuprinde:
2.1. Cererea de finanţare, conform formularului prevăzut în anexa nr. 6
la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către reprezentantul
legal sau de către împuternicitul acestuia sau, după caz
Cererea de alocare ecotichet, conform formularului prevăzut în
anexa nr. 13.2 la ghid, în original, semnată şi ştampilată de către
reprezentantul legal sau de către împuternicitul acestuia
2.2. Împuternicirea, în original, pentru cazul în care cererea de finanţare
este semnată de către o persoană împuternicită; poate fi depusă
împuternicirea notarială sau orice document administrativ emis de
către reprezentantul legal în acest sens, cu respectarea prevederilor
legale.
2.3. Actul de identitate al reprezentantului legal, în copie certificată
“conform cu originalul”
2.4. Actul de identitate al persoanei împuternicite, în copie certificată
“conform cu originalul”
113
2.5. Actul administrativ (hotărârea/ordinul/decizia/dispoziţia etc., după
caz) prin care a fost înregistrată modalitatea de exercitare a
profesiei, conform dispoziţiilor legale speciale, în copie certificată
“conform cu originalul”
2.6. Adeverinţă eliberată de către organul competent, care atestă dreptul
de a exercita profesia liberală, nu mai veche de 10 zile de la data
depunerii dosarului de acceptare, în original
2.7. Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal privind
participarea la program, în original; declaraţia trebuie să cuprindă
acordul cu privire la achiziţionarea autovehiculului electric nou,
precum şi modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la
acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculului
electric nou.
II. ELIGIBILITATE
3. Solicitantul acţionează în nume propriu.
4. Potrivit declaraţiei din cererea de finanţare/cererea de alocare
ecotichet, nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în
procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare,
închidere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub
administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate
activităţile, inclusiv cele economice, nu se află într-o altă situaţie
similară legal reglementată. Nu face obiectul unei proceduri legale
în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice
altă situaţie similară.
5. Potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de
finanţare/cererea de alocare ecotichet, nu sponsorizează activităţi cu
efect negativ asupra mediului.
NOTE:
1. Lipsa unui document, prezentarea acestuia sub o altă formă decât cea solicitată sau ieşirea sa din
perioada de valabilitate, precum şi constatarea de neconcordanţe în cuprinsul documentelor
prezentate atrage respingerea dosarului de finanţare.
2. În cadrul rubricii “Evaluator” se bifează, după caz, cu “Da” sau “Nu”, îndeplinirea/neîndeplinirea
criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de rigoare.
3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
114
Rezultatul evaluării proiectului
SELECTAT/NESELECTAT
Consilier juridic
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
Preşedintele comisiei de acceptare
(numele şi prenumele)
Semnătura Data
115
Anexa nr. 10
la ghid
DECLARAŢIE privind situaţia economico-financiară a solicitantului – operator economic
fără personalitate juridică, organizaţie neguvernamentală, institut de cercetare-dezvoltare
care îşi desfăşoară activitatea în regim economic, precum şi unitate medico-sanitară, unitate
sau instituţie de învăţământ privată, societate profesională cu răspundere limitată,
organizaţie profesională care este organizată şi îşi desfăşoară activitatea în una dintre formele
de exercitare a profesiei liberale
Subsemnatul, …………., cod numeric personal …………., posesor al actului de identitate tip ….., seria
…… nr. ………., eliberat de către …………. la data de …………., având domiciliul/reşedinţa la adresa
……………….., în calitate de reprezentant legal al …………., înregistrat/înregistrată în registrul
comerţului/registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. de ordine ……/……/…………., cod de identificare
fiscală …………., cu sediul/sediul social/sediul profesional în …………., cunoscând dispoziţiile Legii
nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în
declaraţii, prevederile art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie
2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene
ajutoarelor de minimis, prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind
procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea
Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu
modificările ulterioare, declar pe propria răspundere următoarele:
1. Nu mă aflu/Nu ne aflăm în dificultate economico-financiară, în sensul prevederilor cuprinse în
cadrul cap. 2 secţiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei – Liniile directoare privind ajutorul de stat
pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate.
2. În cazul în care se dovedeşte faptul că mă aflam/ne aflam în dificultate economico-financiară la
data prezentei declaraţii, în sensul prevederilor menţionate la punctul anterior, pe lângă sancţiunile
aplicabile falsului în declaraţii, mă angajez să restitui imediat şi integral ajutorul primit, la care se
vor adăuga dobânzile legale aferente.
Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii, prevăzute de Legea nr. 286/2009, cu modificările
şi completările ulterioare, îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta
declaraţie şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi corecte.
Dau şi susţin prezenta declaraţie, aceasta fiindu-mi/fiindu-ne necesară la Administraţia Fondului
pentru Mediu pentru acceptarea mea/noastră în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de
transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic pentru anul ………… .
Data ………….
116
Reprezentant legal
Numele şi prenumele
…………………….
Semnătura şi ştampila
……………………
117
Anexa nr. 11
la ghid
CRITERII DE ANALIZĂ pentru stabilirea dificultăţii economico-financiare, în cazul
solicitantului operator economic cu personalitate juridică ce îşi desfăşoară activitatea în regim
economic, la care se constată pierderi în ultimele două exerciţii financiare
(Oricare dintre aceste criterii este eliminatoriu.)
solicitantului nu este eligibil, dacă*):
*) Se iau în considerare valorile din primul şi din ultimul (al 3-lea) an de analiză.
1. se constată pierderea a mai mult de 50% din capitalul social în ultimii 3 ani, iar mai mult de un
sfert din capital s-a pierdut în ultimele 12 luni; aceasta se stabileşte pe baza bilanţului, cap. J pct. 1
alin. 2 “Capital subscris vărsat”, luându-se în considerare valorile din primul şi din ultimul (al 3-lea)
an de analiză;
2. nu se constată scăderea pierderilor cu mai mult de 50% în ultimii 3 ani; aceasta se stabileşte pe
baza bilanţului, din “Contul de profit şi pierdere”, pct. 20 “Rezultatul net al exerciţiului financiar”,
luându-se în considerare valorile din primul şi din ultimul (al 3-lea) an de analiză;
3. se constată scăderea cifrei de afaceri cu mai mult de 50% în ultimii 3 ani; aceasta se stabileşte pe
baza bilanţului, din “Contul de profit şi pierdere”, pct. 1 “Cifra de afaceri netă”, luându-se în
considerare valorile din primul şi din ultimul (al 3-lea) an de analiză;
4. se constată dispariţia activului net (activ net </= 0) sau scăderea acestuia cu mai mult de 50% în
ultimii 3 ani; aceasta se stabileşte pe baza bilanţului, astfel:
activ net = “Active imobilizate – total” + “Active circulante – total” + “Cheltuieli în avans” – “Datorii
ce trebuie plătite într-o perioadă de un an” – “Datorii ce trebuie plătite într-o perioadă mai mare de
un an”.
Grila de evaluare a criteriilor eliminatorii
Nr.
criteriului
Formula de calcul şi rezultatul
(%)
1.
2.
3.
4.
5.
*) Se iau în considerare valorile din primul şi din ultimul (al 3-lea) an de analiză.
118
Anexa nr. 12
la ghid
DECLARAŢIE privind domeniul de activitate pentru care se utilizează autovehiculul pur
electric sau autovehiculul nou electric hibrid
Subsemnatul, …………., cod numeric personal …………., posesor al actului de identitate tip ……, seria
……. nr. ………., eliberat de către …………. la data de …………., având domiciliul/reşedinţa la adresa
…………., în calitate de reprezentant legal al …………., înregistrată în registrul comerţului cu nr. de
ordine ……/………./………., cod de identificare fiscală …………., cunoscând prevederile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat,
precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări
şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale actelor normative
subsecvente, precum şi dispoziţiile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi
completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că autovehiculul
ce urmează a fi achiziţionat în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic va fi utilizat pentru activitatea …………., cod
CAEN: ………… .
Data ………….
Reprezentant legal
Semnătura şi ştampila,
…………………….
119
Anexa nr. 13.1
la ghid
CEREREA DE ALOCARE ECOTICHET
a solicitantului persoană fizică, prevăzut la art. 20 alin. (2)
I. Solicitare alocare ecotichet
Prin prezenta cerere de alocare ecotichet, denumită în cele ce urmează cerere,
Subsemnatul ……………………………….., cod numeric personal ………….., posesor/posesoare al/a
actului de identitate tip ……., seria ……. nr. ………., eliberat de către ………….., la data de ………….., cu
domiciliul în România, localitatea …………………………….., str. ……………………… nr. ….., bl. …., sc.
….., et. …, ap. ….., judeţul/sectorul ……………………, cod poştal ………, telefon (fix şi mobil)
……………………………….., fax ………………………., e-mail ………………………………, cont nr.
………………………………….., deschis la Trezoreria …………………………..,
prin împuternicit domnul/doamna ………….., cod numeric personal ………….., posesor/posesoare
al/a actului de identitate tip……., seria ……. nr. ………., eliberat de către ………….., la data de …………..,
având domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ……………., str. …………… nr. ………., bl. ….., sc.
….., et. …., ap. ….., judeţul/sectorul …………, cod poştal ………, telefon (fix şi mobil) …….., fax ……..,
e-mail ………., /nu este cazul,
II. Scopul solicitării
1. Solicitarea are drept scop achiziţionarea, sub beneficiul ecotichetului/ecotichetelor în cuantum
de
………………………………………………. lei,
(în cifre şi litere)
a unui autovehicul pur electric având, potrivit opţiunii exprimate, următoarele caracteristici:
__________________________________________________________________________
| Categoria de folosinţă, | Sistem de propulsie | Preţ de bază cu TVA |
| marca şi modelul |__________________________| inclus [euro] |
| | Tip*) | Putere [kW]/[CP] | |
|_________________________|_______|__________________|_____________________|
| | | | |
|_________________________|_______|__________________|_____________________|
| | | | |
|_________________________|_______|__________________|_____________________|
*) Se înscrie « pur electric »
2. Diferenţa până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare va fi asigurată şi susţinută:
_ _
a) din surse proprii: DA |_| NU |_|
_ _
b) prin credit bancar: DA |_| NU |_|
120
_ _
c) prin leasing financiar: DA |_| NU |_|
III. Declaraţia solicitantului
Subsemnatul/Subsemnata, ………………………………….., în calitate de solicitant/împuternicit al
solicitantului prevăzut la pct. I, declar că informaţiile înscrise în prezenta cerere de alocare ecotichet
sunt verificate şi corespund celor prezentate de mine şi, cunoscând prevederile Legii nr. 286/2009
privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii, declar
următoarele:
a) am domiciliul în România;
b) depun dosarul de acceptare în nume propriu, fără a mă interpune în beneficiul vreunei alte
persoane, fizice sau juridice;
c) am îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor şi contribuţiilor către bugetul local,
conform prevederilor legale în vigoare;
d) intenţionez să achiziţionez autovehiculul electric nou de la un producător din Uniunea
Europeană;
e) nu sponsorizez activităţi cu efect negativ asupra mediului.
Declar, de asemenea, că am fost informat cu privire la condiţiile cumulative pe care trebuie să le
îndeplinesc pentru a beneficia de facilităţile programului, precum şi asupra cauzelor care atrag
decăderea din dreptul de a beneficia de ecotichet.
NOTĂ:
Cererea de alocare ecotichet, anexele, precum şi documentele care sunt ilizibile sau care conţin
ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care se
dovedesc neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de acceptare.
Data ………………
Solicitant,
………………………………
L.S.
121
Anexa nr. 13.2
la ghid
CEREREA DE ALOCARE ECOTICHET
a solicitantului persoană juridică, unitatea administrativ-teritorială şi instituţia publică,
prevăzut la art. 8 alin. (3)
Denumirea completă a proprietarului: …………………………
Forma juridică de organizare: ………………………
Forma de proprietate ………………….. (publică/privată) ………………….
Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului/Nr. de înregistrare la
tribunal/judecătorie/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz, …../…/…, cod de identificare
fiscală ………………….., cont nr. ……………………….., deschis la Trezoreria/Banca …………………..
Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea …………………….., str. ………………..
nr. ………………., bl. ………., sc. …….., et. …….., ap. ………., judeţul/sectorul …………….., cod poştal
………………….., telefon (fix şi mobil) ……………, fax ……………., e-mail …………………, website
………………., reprezentat/reprezentată legal de către …………………….., în calitate de …………………….,
prin ………………………
Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ………………………, cod numeric personal
……………………………, posesor al actului de identitate tip ………………. seria …………………… nr.
………….., eliberat de către …………….. la data de ……………………, domiciliat/cu reşedinţa în
localitatea …………………., str. ………………………… nr. ……………, bl. ………, sc. ……………., et. ………….,
ap. …………., judeţul/sectorul ………….., cod poştal …………., telefon (fix şi mobil) ……………, fax
………………, e-mail ……………….
II. Scopul solicitării
1. Solicitarea are drept scop achiziţionarea, sub beneficiul ecotichetului/ecotichetelor în cuantum
de
………………………………………………. lei,
(în cifre şi litere)
a unui autovehicul pur electric având, potrivit opţiunii exprimate, următoarele caracteristici:
__________________________________________________________________________
| Categoria de folosinţă, | Sistem de propulsie | Preţ de bază cu TVA |
| marca şi modelul |__________________________| inclus [euro] |
| | Tip*) | Putere [kW]/[CP] | |
|_________________________|_______|__________________|_____________________|
| | | | |
|_________________________|_______|__________________|_____________________|
| | | | |
|_________________________|_______|__________________|_____________________|
*) Se înscrie « pur electric ».
122
2. Diferenţa până la acoperirea integrală a preţului de achiziţionare a autovehiculelor noi va fi
asigurată şi susţinută:
_ _
a) din surse proprii: DA |_| NU |_|
_ _
b) prin credit bancar: DA |_| NU |_|
_ _
c) prin leasing financiar: DA |_| NU |_|
III. Declaraţia solicitantului
Subsemnatul, în calitate de reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal al
………………………, declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii,
următoarele:
a) avem personalitate juridică română/nu avem personalitate juridică, suntem legal constituiţi şi
desfăşurăm activităţi economice pe teritoriul României/nu desfăşurăm activităţi economice;
b) avem îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către
bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, conform prevederilor legale în
vigoare, şi nu suntem înregistraţi cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu fapte
care privesc disciplina financiară;
c) nu ne aflăm în stare de insolvenţă sau faliment, nu ne aflăm în procedură de reorganizare
judiciară, dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, inclusiv închidere operaţională, nu ne aflăm
sub administrare specială, nu avem suspendate ori restricţionate activităţile, inclusiv cele
economice, nu ne aflăm într-o altă situaţie similară legal reglementată;
d) nu facem obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile prevăzute la lit. c) şi nici
pentru orice altă situaţie similară;
e) nu am fost şi nu suntem subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca
fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a
Comisiei Europene/am fost subiectul unei proceduri de recuperare a unui ajutor de stat declarat ca
fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună ca urmare a deciziei Consiliului Concurenţei/Comisiei
Europene nr. ………… din ……….., decizia fiind executată şi creanţa integral recuperată anterior
depunerii dosarului de acceptare;
f) ajutorul de minimis solicitat sub forma primei de casare nu urmează a fi utilizat pentru
desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul art. 1 din Regulamentul
(UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
g) autovehiculele achiziţionate prin Programul de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic pentru anul ….. nu vor fi destinate transportului
rutier de mărfuri;
h) nu am obţinut şi nu suntem pe cale să obţinem finanţare prin proiecte ori programe finanţate
din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, pentru achiziţionarea aceluiaşi/aceloraşi
autovehicul/autovehicule care urmează a fi achiziţionat/achiziţionate prin program;
i) reprezentantul legal nu este înregistrat cu fapte pedepsite de legislaţia penală;
j) nu sponsorizăm activităţi cu efect negativ asupra mediului;
k) ne angajăm să asigurăm şi să susţinem diferenţa de preţ prin modalitatea prevăzută la pct. II.2
“Finanţare solicitată”;
123
l) am depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a ne interpune în beneficiul vreunei alte
persoane, fizice sau juridice;
m) suntem de acord ca orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să
furnizeze date şi informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai AFM cu privire la orice aspect tehnic şi
financiar în legătură cu activitatea noastră;
n) am depus întreaga documentaţie, conform prevederilor ghidului de finanţare a Programului de
stimulare a înnoirii Parcului auto naţional şi în condiţiile stipulate prin acesta;
o) nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate.
Subsemnatul declar că am luat cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii.
Subsemnatul, înţelegând că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în
scopul de a obţine avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar
că nu am furnizat informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum răspunderea tuturor
informaţiilor conţinute în prezenta cerere de finanţare şi în toate celelalte formulare şi documente
depuse, inclusiv în documentele financiare, şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi
corecte.
Am luat cunoştinţă că neîndeplinirea condiţiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a
acestor condiţii va duce automat la rezilierea contractului de finanţare sau, ulterior, la returnarea
integrală a sumelor acordate în cadrul Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier
nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic pentru anul ……….. cu titlu de ecotichet.
Prin semnarea prezentei cereri de alocare ecotichet şi aplicarea ştampilei confirm că am înţeles şi
mi-am însuşit în integralitate conţinutul acesteia.
Numele, prenumele şi funcţia
reprezentantului legal/împuternicitului
…………………………………
Semnătura
…………………………………
LS.
…………………………………
NOTĂ:
Cererea de alocare ecotichet, anexele, precum şi documentele care sunt ilizibile sau care conţin
ştersături ori modificări, precum şi cele incomplete sau care conţin date şi informaţii care se
dovedesc neconforme cu realitatea atrag respingerea dosarului de acceptare.
124
Anexa nr. 14
la ghid
GRILA de evaluare a conformităţii documentelor şi eligibilităţii solicitantului persoană fizică,
prevăzut la art. 20 alin. (2)
Denumirea solicitantului: …………………………………………………………………..
Nr. de înregistrare la AFM a cererii de acceptare: ……………………………………..
Suma solicitată prin cererea de finanţare: ………………………………… lei.
Nr.
crt.
I. Conformitatea documentelor Da Nu Comentarii
1.
A depus dosarul de acceptare în cadrul sesiunii de
înscriere organizată de AFM, în condiţiile prevăzute prin
Ghidul de finanţare a Programul de promovare a
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din
punct de vedere energetic, aprobat prin Ordinul
ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. …../2015
(ghid).
2.
A depus cererea de alocare ecotichet, conform
formularului prevăzut în anexa nr. 13.1 la ghid, semnată
în original.
3.
A depus împuternicirea notarială, pentru cazul în care
cererea de alocare ecotichet este semnată de către
persoana împuternicită.
4.
A depus actul care îi atestă identitatea şi domiciliul sau
reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile
române, în termen de valabilitate, în copie certificată
“conform cu originalul”.
5. A depus actul de identitate al persoanei împuternicite, în
copie certificată “conform cu originalul”.
6.
A depus certificatul de atestare fiscală privind impozitele
şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis de
către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială
îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data
depunerii dosarului de acceptare, în original sau în copie
legalizată.
II. Eligibilitate
Îndeplinirea criteriilor de
eligibilitate
Da Nu Comentarii
7. Are domiciliul în România.
125
8.
A depus dosarul de acceptare în nume propriu, fără a se
interpune în beneficiul vreunei alte persoane, fizice sau
juridice, conform declaraţiei pe propria răspundere din
cererea de alocare ecotichet.
9.
Are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor
şi contribuţiilor către bugetul local, conform prevederilor
legale în vigoare.
NOTE:
1. Lipsa unui document atrage respingerea dosarului de finanţare.
2. În cadrul rubricii “Îndeplinirea criteriilor de eligibilitate” se bifează, după caz, “Da” sau “Nu”
pentru îndeplinirea/neîndeplinirea criteriului de eligibilitate respectiv şi se înscriu comentariile de
rigoare.
3. Neîndeplinirea criteriilor de eligibilitate atrage respingerea cererii de finanţare.
4. Pct. 6 şi 9 sunt evaluate de către economist, celelalte puncte fiind evaluate de către consilierul
juridic.
Concluzii:
REZULTATUL EVALUĂRII CONFORMITĂŢII DOCUMENTELOR/ELIGIBILITĂŢII
SOLICITANTULUI
PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS PROPUS SPRE ACCEPTARE/RESPINS
Juridic Economic
Evaluator (juridic),
………………………………
Data ………………………….
Semnătura ……………………..
Evaluator (economic),
………………………………
Data ………………………….
Semnătura ……………………..
Preşedintele comisiei de analiză,
………………………………
Data ………………………….
Semnătura ……………………..

126
Anexa nr. 15.1
la ghid
Nr. de înregistrare la AFM
CONTRACT DE FINANTARE NERAMBURSABILĂ
a solicitantului persoană fizică
Nr. ……..din ……………………………..
Între părţile contractante:
Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr.
294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. ……………., deschis la Trezoreria Sectorului 6
Bucureşti, reprezentată legal prin ………………………- preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în
continuare AFM,
Şi
……………………………….., cod numeric personal ………….., posesor/posesoare al/a actului de identitate
tip ……., seria ……. nr. ………., eliberat de către ………….., la data de ………….., cu domiciliul în
România, localitatea …………………………….., str. ……………………… nr. ….., bl. …., sc. ….., et. …, ap.
….., judeţul/sectorul ……………………, cod poştal ………, telefon (fix şi mobil) ………………………………..,
fax ………………………., e-mail ………………………………, cont nr. ………………………………….., deschis la
Trezoreria ………………………….., denumit(ă) în continuare beneficiar,
prin împuternicit domnul/doamna ………….., cod numeric personal ………….., posesor/posesoare al/a
actului de identitate tip……., seria ……. nr. ………., eliberat de către ………….., la data de …………..,
având domiciliul/reşedinţa în România, localitatea ……………., str. …………… nr. ………., bl. ….., sc.
….., et. …., ap. ….., judeţul/sectorul …………, cod poştal ………, telefon (fix şi mobil) …….., fax ……..,
e-mail ………., /nu este cazul,
a intervenit următorul contract:
Art. 1: Obiectul contractului
1. AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în
cadrul “Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct
de vedere energetic” pe anul ….., denumit în continuare program, sub forma decontării
ecotichetului/ecotichetelor obţinute de către solicitant,
2. Cuantumul unitar al ecotichetului este de:
a) 20.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul pur electric;
b) 5.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare
externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km.
3. Finanţarea se acordă pentru achiziţionarea în cadrul programului a
autovehiculului/autovehiculelor pur electrice sau noi electrice hibride:
a) marca …………………..
b) marca …………………..
c) marca …………………..
127
4. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are
obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a
notificării din partea AFM.
Art. 2: Destinaţia finanţării
Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, beneficiarul obligându-se să o utilizeze
integral şi numai pentru acest scop, conform cererii de alocare ecotichet.
Art. 3: Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la
data de 31 decembrie ………. inclusiv.
Art. 4: Modalitatea de finanţare
4.1. Finanţarea se face în interiorul perioadei prevăzute la art. 2.
4.2. Finanţarea se realizează pe măsura decontării ecotichetelor, prin debitarea contului de trezorerie
al AFM, pe bază de cerere de tragere, în condiţiile în care cererea de tragere este complet şi corect
întocmită şi documentele justificative aferente sunt complete, corect întocmite şi conforme cu
prevederile legale în vigoare.
4.3. Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 16.1 la ghid.
4.4. Virarea sumelor din contul AFM se face în ordinea depunerii cererilor de tragere, în limita
disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de
proiecte şi programe finanţate de către AFM.
4.5. Cererea de tragere se înregistrează şi se depune la AFM, la data de ………… a fiecărei luni.
Art. 5: Obligaţiile beneficiarului
Beneficiarul are următoarele obligaţii:
1.să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
2.să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului;
3.să asigure executarea proiectului cu diligenta necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul
contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;
4.să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;
5.să furnizeze şi să transmită AFM orice altă informaţie sau documente relevante pentru prezentul
contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;
6.să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate în baza prezentului contract cu diligentele unui
bun proprietar şi să le menţină în funcţiune pe o perioadă de minimum un an de la data finalizării
7.să nu sponsorizeze/finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de
valabilitate a contractului;
8.să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 7 zile în cazul în care
apar modificări cu privire la actele de identitate şi/sau la informaţiile furnizate AFM cu ocazia
prezentării cererii de alocare ecotichet sau pe parcursul derulării prezentului contract;
9.să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de
pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor
documentelor şi activităţilor aferente.
Art. 6: Obligaţiile AFM
AFM are următoarele obligaţii:
128
1.să asigure finanţarea în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile
alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al acesteia;
2.să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţare.
Art. 7: Cazuri de culpă
1.Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract
constituie caz de culpă.
2.Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:
a)dacă face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract;
b)dacă comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite
printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
c)dacă împotriva beneficiarului a fost instituită o măsură asiguratorie potrivit legii civile sau penale;
d)dacă situaţia economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizarea a
proiectului.
3.AFM va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în
care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data
notificării, aceasta are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă
formalitate prealabilă:
a)sistarea temporară a utilizării finanţării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
b)sistarea definitivă şi rezilierea unilaterală, fără nicio altă formalitate prealabilă, a contractului, cu
recuperarea sumelor virate către beneficiar.
Art. 8: Încetarea contractului
1.Contractul încetează de drept:
a)la data prevăzută în contract;
b)în cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un
preaviz scris de maximum 30 de zile;
c)la data intervenţiei unui act de autoritate;
d)la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care
pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură, încât îndeplinirea contractului
respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în
termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care
AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.
2.Contractul poate înceta prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:
a)beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract;
b)în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7.2.
3.Rezilierea contractului de finanţare din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în
termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată, de către beneficiar a finanţării primite, sub
formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă
acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a
Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.
4.Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte
antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa, inclusiv majorări
de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare.
5.În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, beneficiarul nu este obligat
la plata de daune-interese.
129
6.În cazul nedepunerii cererii de tragere până la finalizarea contractului, acesta se reziliază fără alte
notificări prealabile.
7.Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectivele finanţate nu
sunt folosite conform scopului stabilit sau nu sunt menţinute în funcţiune o perioadă de un an de la
data finalizării proiectului.
Art. 9: Forţa majoră şi cazul fortuit
1.Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi
insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total
sau parţial, obligaţiile contractuale.
2.Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
a)să notifice forţa majoră celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;
b)să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi
caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
c)să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
d)să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
3.Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va
suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
4.Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
5.Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile art. 9.2, exonerează de răspundere partea care o
invocă.
6.Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult
de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai
bune:
a)încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
b)modificarea contractului.
7.Prevederile de mai sus se aplică şi în cazul fortuit.
Art. 10: Alte clauze
1.Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe
parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
2.În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata
de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere
de despăgubire sau plăţi suplimentare.
3.În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi
acoperite pe cheltuiala beneficiarului.
4.Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot
face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile
contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a
AFM.
5.Beneficiarul va adopta o conduită adecvată, prin care va evita conflictul de interese şi va informa
imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de
conflict.
130
6.AFM şi beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi a informaţiilor
legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor
competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor la prezentul contract.
7.Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate
cu orice reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală, respectiv brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale,
drepturi de autor, legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri,
taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
8.Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
9.Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o
renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor
beneficiarului faţă de aceasta.
10.În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au
obligaţia să depună toate diligentele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la
obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.
Art. 11: Jurisdicţie
1.Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva,
pe cât posibil, pe cale amiabilă.
2.În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei
judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.
Art. 12: Notificări
1.Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele
adrese:
Pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
Pentru beneficiar: ………………..
2.În cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa,
aceasta va fi comunicată în scris AFM.
3.Notificările făcute beneficiarului la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la
cunoştinţa acestuia.
4.Notificările se pot transmite şi pe fax, la numărul ……………… pentru AFM, şi la numărul ……………
pentru beneficiar, cu condiţia să fie confirmate ulterior.
Art. 13: Amendamente
1.Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate şi/sau completate numai cu acordul
părţilor, consemnat într-un act adiţional.
2.Cererea de modificare a contractului va fi adresată AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care
se doreşte să se opereze modificarea, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi justificate de către
beneficiar.
Art. 14: Dispoziţii finale
1.Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat
conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.
131
2.Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii
legali ai beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.
3.Prezentul contract s-a semnat la data de …………………… în două exemplare, ambele având valoare
juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
-****-
Administraţia Fondului pentru Mediu
Preşedinte,
……………….
Beneficiar
Numele şi prenumele
………………
Semnătura
………………..
NOTĂ:
În contractul ce se încheie cu beneficiarul:
– se vor completa toate rubricile rămase libere;
– se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele şi paragrafele şi
se vor face corelările corespunzătoare.
Numele şi prenumele
……………………………
Semnătura
…………………….
132
Anexa nr. 15.2
la ghid
Nr. de înregistrare la AFM
……../…………….
CONTRACT DE FINANTARE NERAMBURSABILĂ
a solicitantului persoană juridică, unitatea administrativ-teritorială şi instituţia publică
Nr. ……..din ……………………………..
Între părţile contractante:
Administraţia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr.
294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr. ……………., deschis la Trezoreria Sectorului 6
Bucureşti, reprezentată legal prin ………………………- preşedinte, în calitate de finanţator, denumită în
continuare AFM,
Şi
Denumirea completă a proprietarului: …………………………
Forma juridică de organizare: ………………………
Forma de proprietate ………………….. (publică/privată) ………………….
Nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului/Nr. de înregistrare la
tribunal/judecătorie/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz, …../…/…, cod de identificare
fiscală ………………….., cont nr. ……………………….., deschis la Trezoreria/Banca …………………..
Adresa sediului/sediului social/sediului profesional: localitatea …………………….., str. ………………..
nr. ………………., bl. ………., sc. …….., et. …….., ap. ………., judeţul/sectorul …………….., cod poştal
………………….., telefon (fix şi mobil) ……………, fax ……………., e-mail …………………, website
………………., reprezentat/reprezentată legal de către …………………….., în calitate de …………………….,
prin ………………………
Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ………………………, cod numeric personal
……………………………, posesor al actului de identitate tip ………………. seria …………………… nr.
………….., eliberat de către …………….. la data de ……………………, domiciliat/cu reşedinţa în
localitatea …………………., str. ………………………… nr. ……………, bl. ………, sc. ……………., et. ………….,
ap. …………., judeţul/sectorul ………….., cod poştal …………., telefon (fix şi mobil) ……………, fax
………………, e-mail ……………….
Art. 1: Obiectul contractului
1. AFM acordă beneficiarului o finanţare nerambursabilă, denumită în continuare finanţare, în
cadrul “Programului de promovare a vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct
de vedere energetic” pe anul ….., denumit în continuare program, sub forma decontării
ecotichetului/ecotichetelor obţinute de către solicitant,
2. Cuantumul unitar al ecotichetului este de:
a) 20.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul pur electric;
b) 5.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid cu sursă de alimentare
externă, care generează o cantitate de emisii de CO2 mai mică de 50g/km.
133
3. Finanţarea se acordă pentru achiziţionarea în cadrul programului a
autovehiculului/autovehiculelor pur electrice sau noi electrice hibride:
a) marca …………………..
b) marca …………………..
c) marca …………………..
4. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar beneficiarul are
obligaţia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a
notificării din partea AFM.
Art. 2: Destinaţia finanţării
Finanţarea este acordată pentru realizarea proiectului, beneficiarul obligându-se să o utilizeze
integral şi numai pentru acest scop, conform cererii de alocare ecotichet.
Art. 3: Durata contractului şi perioada de utilizare a finanţării
Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părţi şi este valabil până la
data de 31 decembrie ………. inclusiv.
Art. 4: Modalitatea de finanţare
4.1. Finanţarea se face în interiorul perioadei prevăzute la art. 2.
4.2. Finanţarea se realizează pe măsura decontării ecotichetelor, prin debitarea contului de trezorerie
al AFM, pe bază de cerere de tragere, în condiţiile în care cererea de tragere este complet şi corect
întocmită şi documentele justificative aferente sunt complete, corect întocmite şi conforme cu
prevederile legale în vigoare.
4.3. Formularul cererii de decontare este prevăzut în anexa nr. 16.2 la ghid.
4.4. Virarea sumelor din contul AFM se face în ordinea depunerii cererilor de tragere, în limita
disponibilului existent la Fondul pentru mediu şi a eşalonărilor plăţilor lunare pe categorii de
proiecte şi programe finanţate de către AFM.
4.5. Cererea de tragere se înregistrează şi se depune la AFM, la data de ………… a fiecărei luni.
Art. 5: Obligaţiile beneficiarului
Beneficiarul are următoarele obligaţii:
1.să folosească finanţarea numai în scopul şi în condiţiile în care a fost acordată;
2.să asigure contribuţia proprie pentru realizarea proiectului;
3.să asigure executarea proiectului cu diligenta necesară şi eficienţă, în conformitate cu prezentul
contract, precum şi cu legislaţia în vigoare şi standardele de mediu aplicabile;
4.să fie singurul răspunzător în faţa AFM pentru implementarea proiectului;
5.să furnizeze şi să transmită AFM orice altă informaţie sau documente relevante pentru prezentul
contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;
6.să utilizeze şi să conserve bunurile achiziţionate în baza prezentului contract cu diligentele unui
bun proprietar şi să le menţină în funcţiune pe o perioadă de minimum un an de la data finalizării
7.să nu sponsorizeze/finanţeze activităţi cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de
valabilitate a contractului;
8.să notifice AFM şi să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 7 zile în cazul în care
apar modificări cu privire la actele de identitate şi/sau la informaţiile furnizate AFM cu ocazia
prezentării cererii de alocare ecotichet sau pe parcursul derulării prezentului contract;
134
9.să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale şi orice alte cheltuieli ocazionate de
pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare şi terminarea prezentului contract şi a tuturor
documentelor şi activităţilor aferente.
Art. 6: Obligaţiile AFM
AFM are următoarele obligaţii:
1.să asigure finanţarea în condiţiile menţionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile
alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetul anual al acesteia;
2.să pună la dispoziţia beneficiarului informaţiile legate de finanţare.
Art. 7: Cazuri de culpă
1.Nerespectarea de către beneficiar a oricăreia dintre obligaţiile sale asumate prin prezentul contract
constituie caz de culpă.
2.Constituie caz de culpă şi următoarele fapte ale beneficiarului:
a)dacă face declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract;
b)dacă comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite
printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
c)dacă împotriva beneficiarului a fost instituită o măsură asiguratorie potrivit legii civile sau penale;
d)dacă situaţia economico-financiară a beneficiarului nu mai asigură condiţii de realizarea a
proiectului.
3.AFM va notifica beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă şi, în cazul în
care deficienţele menţionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data
notificării, aceasta are dreptul să ia următoarele măsuri, fără punerea în întârziere şi fără nicio altă
formalitate prealabilă:
a)sistarea temporară a utilizării finanţării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;
b)sistarea definitivă şi rezilierea unilaterală, fără nicio altă formalitate prealabilă, a contractului, cu
recuperarea sumelor virate către beneficiar.
Art. 8: Încetarea contractului
1.Contractul încetează de drept:
a)la data prevăzută în contract;
b)în cazul imposibilităţii obiective a beneficiarului de a realiza proiectul, prin renunţare, cu un
preaviz scris de maximum 30 de zile;
c)la data intervenţiei unui act de autoritate;
d)la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului şi care
pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în aşa măsură, încât îndeplinirea contractului
respectiv ar fi contrară instituţiei şi interesului public; acest fapt va fi notificat beneficiarului în
termen de 10 zile de la momentul apariţiei unor astfel de circumstanţe sau de la momentul în care
AFM a avut cunoştinţă de apariţia unor astfel de circumstanţe.
2.Contractul poate înceta prin reziliere, la iniţiativa AFM, în următoarele condiţii:
a)beneficiarul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract;
b)în situaţia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 7.2.
3.Rezilierea contractului de finanţare din culpa beneficiarului are drept consecinţă restituirea, în
termenul precizat în notificare/înştiinţarea de plată, de către beneficiar a finanţării primite, sub
formă de plată de daune-interese în cuantum egal cu suma trasă din finanţarea nerambursabilă
135
acordată, la care se adaugă dobânda legală pentru suma acordată, la nivelul dobânzii de referinţă a
Băncii Naţionale a României, calculată de la data plăţii.
4.Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecinţele financiare directe sau indirecte
antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la iniţiativa sa, inclusiv majorări
de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creanţelor bugetare.
5.În cazul în care încetarea contractului intervine înainte de decontare, beneficiarul nu este obligat
la plata de daune-interese.
6.În cazul nedepunerii cererii de tragere până la finalizarea contractului, acesta se reziliază fără alte
notificări prealabile.
7.Finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care obiectivele finanţate nu
sunt folosite conform scopului stabilit sau nu sunt menţinute în funcţiune o perioadă de un an de la
data finalizării proiectului.
Art. 9: Forţa majoră şi cazul fortuit
1.Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi
insurmontabil, intervenit după încheierea contractului şi care împiedică părţile să îşi execute, total
sau parţial, obligaţiile contractuale.
2.Partea care invocă forţa majoră are următoarele obligaţii:
a)să notifice forţa majoră celeilalte părţi în termen de 5 zile de la data apariţiei;
b)să transmită în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi
caz de forţă majoră certificatul de forţă majoră emis de autoritatea competentă;
c)să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;
d)să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.
3.Dacă nu se procedează la anunţare, în condiţiile şi termenele prevăzute, partea care o invocă va
suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin lipsa notificării.
4.Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
5.Forţa majoră, comunicată şi dovedită în condiţiile art. 9.2, exonerează de răspundere partea care o
invocă.
6.Dacă forţa majoră şi/sau consecinţele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult
de 3 luni, părţile se obligă să negocieze cu bună-credinţă în vederea identificării soluţiei celei mai
bune:
a)încetarea contractului, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese;
b)modificarea contractului.
7.Prevederile de mai sus se aplică şi în cazul fortuit.
Art. 10: Alte clauze
1.Beneficiarul îşi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate terţilor din culpa sa pe
parcursul derulării proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.
2.În nicio circumstanţă şi din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere şi obligată la plata
de daune-interese pe durata desfăşurării proiectului şi, ca urmare, AFM nu va accepta nicio cerere
de despăgubire sau plăţi suplimentare.
3.În cazul în care realizarea proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi
acoperite pe cheltuiala beneficiarului.
4.Contractul în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din acesta nu pot
face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile
136
contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a
AFM.
5.Beneficiarul va adopta o conduită adecvată, prin care va evita conflictul de interese şi va informa
imediat AFM despre orice situaţie care dă naştere sau este posibil să dea naştere unui astfel de
conflict.
6.AFM şi beneficiarul se angajează să păstreze confidenţialitatea documentelor şi a informaţiilor
legate de derularea prezentului contract, informaţiile putând fi furnizate numai autorităţilor
competente, în condiţiile legii, sau unor terţe părţi, numai cu acordul părţilor la prezentul contract.
7.Beneficiarul are obligaţia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate
cu orice reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate
intelectuală, respectiv brevete de invenţie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale,
drepturi de autor, legate de activităţile necesare implementării proiectului şi daune-interese, costuri,
taxe şi alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.
8.Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării proiectului.
9.Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o
renunţare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligaţiilor
beneficiarului faţă de aceasta.
10.În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislaţiei aplicabile, părţile au
obligaţia să depună toate diligentele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la
obligaţiile stabilite în cuprinsul acestuia.
Art. 11: Jurisdicţie
1.Orice neînţelegere rezultând din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract se va rezolva,
pe cât posibil, pe cale amiabilă.
2.În cazul în care o soluţie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre soluţionare instanţei
judecătoreşti de drept comun în a cărei rază teritorială îşi are sediul AFM.
Art. 12: Notificări
1.Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele
adrese:
Pentru AFM: municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 294, corp A, sectorul 6;
Pentru beneficiar: ………………..
2.În cazul în care beneficiarul doreşte să fie notificat la o altă adresă sau şi-a schimbat adresa,
aceasta va fi comunicată în scris AFM.
3.Notificările făcute beneficiarului la adresele menţionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la
cunoştinţa acestuia.
4.Notificările se pot transmite şi pe fax, la numărul ……………… pentru AFM, şi la numărul ……………
pentru beneficiar, cu condiţia să fie confirmate ulterior.
Art. 13: Amendamente
1.Prezentul contract, inclusiv anexele acestuia, pot fi modificate şi/sau completate numai cu acordul
părţilor, consemnat într-un act adiţional.
2.Cererea de modificare a contractului va fi adresată AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care
se doreşte să se opereze modificarea, cu excepţia cazurilor bine întemeiate şi justificate de către
beneficiar.
Art. 14: Dispoziţii finale
137
1.Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat şi executat
conform legislaţiei române şi guvernat de aceasta.
2.Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentanţii
legali ai beneficiarului, am luat cunoştinţă de prevederile Codului penal privind falsul în declaraţii.
3.Prezentul contract s-a semnat la data de …………………… în două exemplare, ambele având valoare
juridică egală, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
-****-
Administraţia Fondului pentru Mediu
Preşedinte,
……………….
Beneficiar
Numele şi prenumele
………………
Semnătura
………………..
NOTĂ:
În contractul ce se încheie cu beneficiarul:
– se vor completa toate rubricile rămase libere;
– se vor elimina toate prevederile care nu se potrivesc, se vor renumerota articolele şi paragrafele şi
se vor face corelările corespunzătoare.
138
Anexa nr. 16.1
la ghid
Nr. de înregistrare la AFM
……../…………….

CERERE DE TRAGERE
a beneficiarului persoană fizică
Forma juridică de organizare ……………………………………………………………………………………………….
Forma de proprietate ………………….……… (publică/privată)
Înregistrat/înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul …….………………
sub nr. de ordine ………./………./……………….., cod de identificare fiscală …………………………………….
cont nr. ……………………………………………………, deschis la Trezoreria ……………………………………….
Adresa sediului social: localitatea ……………………………….., str. …………………………………………….
nr. ……., bl. ……, sc. ……., et. ……, ap. ……., judeţ/sector ……………………, cod poştal …………,
telefon (fix şi mobil) …………………….., fax ……………….., e-mail ………………, website ………………,
Reprezentat/reprezentată legal de …………………………….……, în calitate de …………………,
prin
Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ………………………………………………., cod
numeric personal ………………………………., posesor al actului de identitate tip ……….. seria ……… nr.
……………, eliberat de către ……………………….. la data de ……………….., domiciliat/cu reşedinţa în
localitatea …………………………………, str. ……………………………………………. nr. ……., bl. ……, sc.
……., et. ……, ap. ……., judeţ/sector ……………………, cod poştal …………, telefon (fix şi mobil)
…………………………………………, fax …………………….., e-mail ………………………,
în baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ………./……./………………, vă rugăm să aprobaţi
prezenta cerere de tragere pentru suma de ………………….. lei (în cifre şi litere).
Prezenta cerere este însoţită de:
a) contractul de vânzare-cumpărare a autovehiculului electric nou, în copie legalizată;
b) cartea de identitate a autovehiculului electric nou, în copie legalizată;
c) certificatul de înmatriculare a autovehiculului electric nou, în copie legalizată;
d) certificatul de conformitate a autovehiculului electric nou, în copie legalizată;
e) documentele care atestă informaţii privind achiziţia autovehiculului pur electric (seria, numărul şi
data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat şi data efectuării plăţii), în copie certificată
“conform cu originalul”.
Subsemnatul, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele
depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programul de promovare a
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin
Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. ……./2015.
Îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de tragere, în listele
solicitanţilor, inclusiv documentele financiare şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi
corecte.
139
Numele şi prenumele beneficiar/ împuternicit …………………………….
Semnătura …………………………………………..
Data …………………………………………………..
L.S.
Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu:
Preşedinte,
Numele şi prenumele …………………………….
Semnătura …………………………………………..
L.S.
Director Direcţia Economică,
Numele şi prenumele …………………………….
Semnătura …………………………………………..
Director Direcţia Generală Proiecte,
Numele şi prenumele …………………………….
Semnătura …………………………………………..
Director Direcţia Implementare Proiecte,
Numele şi prenumele …………………………….
Semnătura …………………………………………..
Şef Serviciu Implementare,
Numele şi prenumele …………………………….
Semnătura …………………………………………..
Referent de specialitate,
Numele şi prenumele …………………………….
Semnătura …………………………………………..
140
Anexa nr. 16.2
la ghid
Nr. de înregistrare la AFM
……../…………….

CERERE DE TRAGERE
a solicitantului persoană juridică, unitatea administrativ-teritorială şi instituţia publică
Forma juridică de organizare ……………………………………………………………………………………………….
Forma de proprietate ………………….……… (publică/privată)
Înregistrat/înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul …….………………
sub nr. de ordine ………./………./……………….., cod de identificare fiscală …………………………………….
cont nr. ……………………………………………………, deschis la Trezoreria ……………………………………….
Adresa sediului social: localitatea ……………………………….., str. …………………………………………….
nr. ……., bl. ……, sc. ……., et. ……, ap. ……., judeţ/sector ……………………, cod poştal …………,
telefon (fix şi mobil) …………………….., fax ……………….., e-mail ………………, website ………………,
Reprezentat/reprezentată legal de …………………………….……, în calitate de …………………,
prin
Reprezentant legal/împuternicit al reprezentantului legal ………………………………………………., cod
numeric personal ………………………………., posesor al actului de identitate tip ……….. seria ……… nr.
……………, eliberat de către ……………………….. la data de ……………….., domiciliat/cu reşedinţa în
localitatea …………………………………, str. ……………………………………………. nr. ……., bl. ……, sc.
……., et. ……, ap. ……., judeţ/sector ……………………, cod poştal …………, telefon (fix şi mobil)
…………………………………………, fax …………………….., e-mail ………………………,
în baza Contractului de finanţare nerambursabilă nr. ………./……./………………, vă rugăm să aprobaţi
prezenta cerere de tragere pentru suma de ………………….. lei (în cifre şi litere).
Prezenta cerere este însoţită de:
a) contractul de vânzare-cumpărare a autovehiculului electric nou, în copie legalizată;
b) cartea de identitate a autovehiculului electric nou, în copie legalizată;
c) certificatul de înmatriculare a autovehiculului electric nou, în copie legalizată;
d) certificatul de conformitate a autovehiculului electric nou, în copie legalizată;
e) documentele care atestă informaţii privind achiziţia autovehiculului pur electric (seria, numărul şi
data eliberării facturii, instrumentul de plată utilizat şi data efectuării plăţii), în copie certificată
“conform cu originalul”.
Subsemnatul, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal,
cu modificările şi completările ulterioare, privind falsul în declaraţii şi garantez că documentele
depuse în vederea decontării respectă cerinţele Ghidului de finanţare a Programul de promovare a
vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, aprobat prin
Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. ……./2015.
Îmi asum răspunderea tuturor informaţiilor conţinute în prezenta cerere de tragere, în listele
solicitanţilor, inclusiv documentele financiare şi garantez că datele furnizate sunt actuale, reale şi
corecte.
141
Reprezentant legal / împuternicit al reprezentantului legal,
Numele şi prenumele …………………………….
Funcţia ……………………………………………….
Semnătura …………………………………………..
Data …………………………………………………..
L.S.
Aprobat de Administraţia Fondului pentru Mediu:
Preşedinte,
Numele şi prenumele …………………………….
Semnătura …………………………………………..
L.S.
Director Direcţia Economică,
Numele şi prenumele …………………………….
Semnătura …………………………………………..
Director Direcţia Generală Proiecte,
Numele şi prenumele …………………………….
Semnătura …………………………………………..
Director Direcţia Implementare Proiecte,
Numele şi prenumele …………………………….
Semnătura …………………………………………..
Şef Serviciu Implementare,
Numele şi prenumele …………………………….
Semnătura …………………………………………..
Referent de specialitate,
Numele şi prenumele …………………………….
Semnătura …………………………………………..

About Alex Imreh

http://www.aleximreh.ro http://www.facebook.com/alex.imreh 0742-669918
This entry was posted in aisbikes and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s